Call for Papers sessie VSR Jaarvergadering: Diversiteit, claims-making en het recht Ter herinnering aan Wibo van Rossum

Call for Papers sessie VSR Jaarvergadering:

Diversiteit, claims-making en het recht

Ter herinnering aan Wibo van Rossum

Betty de Hart b.de.hart@vu.nl en Iris Sportel i.sportel@jur.ru.nl

Het thema van de VSR jaarvergadering 2019 is schuivende machten. Met name voor groepen voor wie een politieke route minder toegankelijk is kunnen gerechtelijke procedures een belangrijk middel zijn om hun maatschappelijke positie te beïnvloeden. Dergelijke zogenaamde claims-making door  maatschappelijke groepen in gerechtelijke procedures tegen de overheid heeft in diverse Europese landen plaats gevonden. Stichting Mijn Roots eiste onlangs bijvoorbeeld financiële ondersteuning bij het zoeken naar de biologische ouders van adoptiekinderen uit Indonesië, omdat de Nederlandse staat te weinig zou hebben gedaan om misttanden bij adoptie te voorkomen. Ook actiegroepen zoals het Nederlandse collectief Kick Out Zwarte Piet en het Belgische Baas Over Eigen Hoofd (tegen hoofddoekverbod) zijn voorbeelden van claims-making in procedures tegen de overheid. In andere Europese landen werd geprocedeerd over het verplicht gemengd zwemmen op scholen (Duitsland), het beschikbaar stellen van halal of koosjer voedsel op scholen (Frankrijk) en de erkenning van diverse genderidentiteiten (UK, Ierland, Duitsland). Ook spelen de beide Europese hoven een belangrijke rol, bijvoorbeeld in LHBTI-rechten. In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn schadevergoedingsprocedures gestart wegens misstanden tijdens slavernij en kolonialisme.

Naast procedures tegen de overheid zijn vormen van claims-making ook te vinden in de context van bijvoorbeeld familierechtelijke, kinderbeschermings- of asielprocedures. Verder kunnen ook op minder publiek zichtbare manieren gender, etniciteit, religie of seksualiteit van invloed zijn op de ervaringen die mensen opdoen met het recht.

In deze sessie willen we graag aandacht besteden aan diversiteit en claims-making in het recht. Hoe komen deze claims tot stand en welke individuen, groepen of organisaties zijn hierbij betrokken? Hoe gaan rechters en andere overheidsinstituties om met dergelijke claims? Wat zijn de publieke en politieke reacties? Welke rol spelen etniciteit, ras, cultuur, religie, gender of seksualiteit in de ervaringen die mensen hebben met het recht? Welke rol spelen processen van claims-making in de verschuiving van machten?

Zoals bekend was diversiteit en het recht voor Wibo van Rossum een belangrijk onderzoeksthema. Daarom is deze sessie aan hem opgedragen.

Bijdragen in het Nederlands en Engels zijn welkom. Abstracts graag voor 15 november sturen aan  i.sportel@jur.ru.nl of b.de.hart@vu.nl

 

Diversity, claims-making and law

In memory of Wibo van Rossum

The theme of the VSR jaarvergadering 2019 is shifting powers. Especially for groups for which political change is less accessible, legal procedures can be an important tool to influence their social position. Several European countries have seem claims-making of diverse social groups in legal procedures against the state. For example, Dutch NGO Mijn Roots recently demanded financial support from the Dutch government to find the biological parents of children adopted from Indonesia, because the Dutch state failed to sufficiently prevent abuse. Activist groups such as the Dutch collective Kick Out Zwarte Piet and the Belgian Baas Over Eigen Hoofd (against headscarf bans) are also examples of claims-making in procedures against the state. In other European countries procedures were institutes regarding obligatory mixed swimming in schools (Germany), providing halal or kosher food in schools (France) and the recognition of diverse gender identities (UK, Ireland, Germany). The two European courts also played an important role, for example in LGBTI rights. In various countries, including the Netherlands, demands have been made in court for reparations for wrongs inflicted during slavery and colonialism.

In addition to these procedures against states, these forms of claims-making can also play a role in the context of, for example, family law, child protection, or asylum procedures. Furthermore, gender, ethnicity, religion, and sexuality can also influence experience people have with law in less visible ways.

In this session we would like to look at diversity and claims-making in law. How do claims come into being and which individuals, groups or organisations are involved? How do courts and other state institutions handle such claims? What are public and political reactions? What roles do ethnicity, race, culture, religion, gender, and sexuality play in the experiences people have with law. What role do processes of claims-making play in shifting powers?

Diversity and law was an important research interest of Wibo van Rossum. Therefore this session is dedicated to him.

Open to contributions in Dutch and English. Abstracts can be submitted to Betty de Hart, b.de.hart@vu.nl and Iris Sportel i.sportel@jur.ru.nl before November 15.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: