Seminar: Individu vs. overheid: de advocaat en diens verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling, 9 maart

 

Seminar ACLP, vrijdag 9 maart 2017, Universiteit van Amsterdam

 

Volgens de Advocatenwet draagt de advocaat een verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling. De wetgever ziet het belang van een goede rechtsbedeling als een ‘kerndoel’ van de advocatuur  en daarmee als legitimatie van de bijzonder positie van de advocaat in het rechtsbestel. Dit kerndoel stond centraal in het promotieonderzoek van Tamara Butter over de beroepsethiek en de beroepsuitoefening van asieladvocaten die werkzaam zijn in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Dit empirische onderzoek (onder asieladvocaten in Nederland en Engeland) liet zien dat asieladvocaten in beide landen op verschillende manieren invulling geven aan deze verantwoordelijkheid. Engelse advocaten zijn eerder geneigd hun rol te zien als officer of the court, terwijl onder hun Nederlandse collega’s het hired gun concept meer opgeld doet. Het idee van de advocaat als morele activist kwam ook meer dan eens terug in de gesprekken, evenals een meer relationele ethics of care benadering.

De bevindingen van het onderzoek wettigen de conclusie dat er van de inrichting van het stelsel van asiel en rechtsbijstand een sturende werking uitgaat naar de wijze waarop advocaten de aan hun toegeschreven verantwoordelijkheid ervaren en nemen.

Het seminar wil de uitkomsten van dit onderzoek als vertrekpunt nemen voor een discussie tussen advocaten, overheidsvertegenwoordigers en academici over de vraag wat de verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling inhoudt of zou moeten inhouden voor de advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand verleent in procedures waarin het individu staat tegenover de overheid, die voor deze rechtsbijstand ook betaalt. Mag de overheid, in haar rol als financier van de rechtsbijstand, sturing geven aan de manier waarop advocaten hun praktijkvoering gestalte geven? Of is dat een achterhaalde vraag en gebeurt het al lang? En als het gebeurt, is dat acceptabel of, omgekeerd, is het alleen maar logisch?

Voor de discussie zijn twee rechtsgebieden geselecteerd die op onderdelen gelijkenis vertonen: het asielrecht waarnaar het onderzoek zich heeft uitgestrekt en het strafrecht, waar de weerstand onder de advocatuur tegen de advocaat als ‘dienaar’ van het publiek belang vanouds het sterkst is.

Voor programme zie bijgevoegd attachment:

Seminar 9 maart UvA

Advertenties
%d bloggers liken dit: