Deadline 14 maart: Vacature Rechtstheorie KU Leuven

Vacature “ Rechtstheorie”(startdatum 1 Oktober 2013)

 

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid wordt een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant verklaard in het domein van de rechtstheorie. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

 

OPDRACHT

 

Onderzoek

De opdracht omvat onderzoek in het domein van de rechtstheorie op internationaal hoogstaand niveau en met de uitdrukkelijke opdracht om in het onderzoek kruisverbanden te leggen binnen de gehele faculteit. De kandidaat beschikt over een sterk onderzoeksdossier zodat zij/hij kan bijdragen tot de kwaliteit en de uitstraling van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat om,  in samenwerking met de andere onderzoekers van faculteit,  een internationaal competitief onderzoeksprogramma uit te bouwen en excellente wetenschappelijke resultaten na te streven.  Het begeleiden van doctoraten behoort eveneens tot haar/zijn takenpakket.  Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij een voorstel van onderzoeksprogramma op middellange termijn toevoegt aan het sollicitatiedossier.

 

Onderwijs

Van de kandidaat wordt verwacht dat de  onderwijsprestaties voldoen aan de excellentie-eisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. Engagement voor de kwaliteit van de opleidingen als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De kandidaat kan ingezet te worden op de campussen van Leuven, Kortrijk  en Brussel.  Daarnaast zijn er in Leuven seminaries te verzorgen voor beperkte groepen, masterproeven individueel te begeleiden en zal de benoemde kandidaat ruim tijd uittrekken voor de opleiding van doctorandi.

 

Dienstverlening

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij bereid is om mee te werken aan de universitaire dienstverlening en ook op termijn bereid is beleidstaken op te nemen binnen de faculteit.

U staat ter beschikking van overheid, samenleving en pers voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.

 

VEREISTEN

 

De kandidaat is in het bezit van een diploma  op proefschrift in de rechten en/of filosofie, beschikt over uitmuntende studie- en onderzoeksresultaten en staat open voor samenwerking met andere vakgebieden.

Zij/hij heeft een uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands en bij voorkeur ook van meerdere andere talen. Uit haar/zijn publicatielijst blijkt een betrokkenheid bij het internationale rechtstheoretisch onderzoek. Een gedegen visie op het verwerven van externe onderzoeksmiddelen strekt tot aanbeveling. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs en beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden en een degelijke techniek om grote groepen op kennis en vaardigheid te testen. Ervaring in onderzoeksgebaseerd onderwijs is een pluspunt. Van de kandidaten die het Nederlands niet beheersen, wordt verwacht dat ze binnen de drie jaar voldoende kennis van het Nederlands verworven zullen hebben om naar behoren in deze taal onderwijs te verstrekken. De aangestelde kandidaat dient tevens over de nodige sociale vaardigheden en leidinggevende capaciteiten te beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in de faculteit de onderzoekseenheid en de onderzoeksgroep.

 

AANBOD

 

Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving.

De Faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel binnen de academische als  de juridische wereld.

De benoeming gebeurt in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel (tenure track met evaluatie na 5 jaar / docent, hoofddocent of hoogleraar), afhankelijk van uw kwalificaties.

 

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

 

Contactpersoon

Prof. Dr. Bernard Tilleman, Decaan Faculteit Rechten, Bernard.tilleman@law.kuleuven.be

 

Kandidaatstelling gebeurt online vanaf 14/02 tot 14/03 via http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.htm

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, contacteer dan valerie.vanderborght@kuleuven.be, tel.: +32 (0)16 328 325.

 

 

 

ENGLISH VERSION

 

Vacancy for Senior Academic Staff “Legal Theory” (starting date 1 October 2013)

The Faculty of Law invites applications for a fulltime position as a member of the Senior Academic Staff in the field of the legal theory. The assignment consists of teaching in an academic context, scientific research and additional duties of an academic nature, along with those to the wider society.

 

ASSIGNMENT

Research

The appointment comprises research in the field of legal theory, at an international and at an advanced level. The candidate must have a strong research record, so that he/she can contribute to the quality and charisma of the Faculty of Law. Part of the appointed candidate’s assignment will be to develop – in cooperation with the other researchers of the Faculty an international and competitive research programme, and to strive for excellent scientific results. The supervision of PhDs will also be part of his/her range of duties. The candidate is expected to add a proposal for a medium-term research programme to his/her application file.

Teaching

It is expected of the candidate that his/her teaching meet the requirements concerning the standard, orientation and academic character demanded of academic programmes of study. The commitment of the candidate to the quality of the academic programmes as a whole, is considered self-evident. The candidate may be required to teach at the campuses of Leuven, Kortrijk and Brussels. Furthermore, he/she will organize seminars for smaller groups in Leuven, will provide the individual supervision of master’s theses and will allot ample time to the education of PhD students.

Additional duties

It is expected of the candidate that he/she be willing to contribute to the services the university provides to the community, and that he/she should also be willing, in the long term, to accept policy functions at the faculty. The candidate will also be at the disposal of the government, the society and the press for the provision of scientific services and information.

 

REQUIREMENTS

The candidate must hold the degree of Doctor in Law and/or Philosophy, acquired after writing a dissertation. The candidate show that he/she achieved excellent results during his/her studies and can present outstanding research results. He/she must also be open to cooperation with different disciplines.

The candidate must be very proficient in English and Dutch, and preferably in several other languages as well. His/her list of publications is also required to show a commitment to international research concerning legal theory. A thorough perspective on and the capacity to acquire external funding is a plus. Preferably, the candidate should have experience with teaching in an academic context and he/she must also possess demonstrable didactic skills. He/she must have mastered the techniques necessary to test the knowledge and skills of large groups. Experience with research-based education is an asset. Candidates who do not speak Dutch will be expected to have achieved sufficient mastery of the language after three years, so that they can provide education in Dutch properly. The candidate who is appointed also needs to have the social and executive skills that are necessary to work amicably and flexibly in the teams within the faculty, the research unit and the research group.

 

OFFER

We can offer you a dynamic and international research environment. The Faculty has a large national and international network, which is comprised of both academics and legal professionals, at its disposal. The appointment will be made at one of the levels of the autonomous academic staff system (a tenured track with an evaluation after five years at the level of assistant professor, associate professor or professor), depending on your qualifications.

KU Leuven pursues a policy of equal opportunity and diversity.

 

CONTACT

Prof. dr. Bernard Tilleman, Dean of the Faculty of Law, Bernard.tilleman@law.kuleuven.be

 

APPLICATION

Candidates are invited to apply online from 14/02/2013 to 14/03/2013 at http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.htm

Should you experience any problems with the electronic registration, please contactvalerie.vanderborght@kuleuven.be, tel. +32 (0)16 328 325.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: