22 maart UU Artikel 1-lezing door Thomas Spijkerboer met referent Ernst Hirsch Ballin

Uitnodiging

Artikel 1-lezing 2013 door prof. Thomas Spijkerboer

Gelijke behandeling van niet uitzetbare vreemdelingen?

 

Vrijdag 22 maart 2013 van 15.00 tot 17.00 uur

Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

(thee en koffie vanaf 14.30 uur; borrel tot 18.00 uur)

Na het gelijkheidsbeginsel geeft de Grondwet in artikel 2 meteen een uitzondering daarop: het vreemdelingenrecht. Vreemdelingen kunnen, anders dan Nederlanders, in beginsel worden uitgezet.

Op grond van het koppelingsbeginsel worden aan vreemdelingen geen verstrekkingen, voorzieningen of uitkeringen gegeven (artikel 10 Vreemdelingenwet 2000). Daaraan ligt ten grondslag dat vreemdelingen weliswaar net zo veel aanspraak hebben op het genot van klassieke en sociale grondrechten maar dat zij dat kunnen doen in hun land van herkomst.

Sinds 2012 voeren afgewezen, maar niet verwijderbare asielzoekers actie tegen het onthouden van grondrechten. Onder het motto “Wij zijn hier” stellen zij: wij hebben (soms meer dan een keer) in vreemdelingendetentie gezeten; we zijn niet uitzetbaar; en dus hebben we recht op een menswaardig bestaan.

Deze acties roepen de vraag op of vreemdelingen die niet kunnen worden uitgezet een beroep kunnen doen op gelijke behandeling, of dat zij op grond van het koppelingsbeginsel geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Kan aan hen aanspraak op grondrechten worden ontzegd, om hen zo te prikkelen tot terugkeer naar hun land van herkomst? Of moet de conclusie luiden dat, nu de dwangmiddelen van het vreemdelingenrecht zijn uitgewerkt, hun situatie niet meer onder het vreemdelingenrecht valt zodat zij inderdaad recht op gelijke behandeling hebben?

In de elfde Artikel 1-lezing van 2013 analyseert Thomas Spijkerboer deze actuele en dringende vragen, mede aan de hand van Linda Bosniak’s boek ‘The Citizenship of Aliens’.

Professor Thomas Spijkerboer is hoogleraar Migratierecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Professor E.M.H. Hirsch Ballin is referent. Hij is hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht (Universiteit Tilburg) en hoogleraar Rechten van de Mens (universiteit van Amsterdam) en was onder meer lid van de Raad van State, minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Artikel 1-lezing is een initiatief om het juridische en politieke debat te stimuleren met betrekking tot de grondwettelijke anti-discriminatiebepaling als verwoord in artikel 1 van de Grondwet. De lezing vindt jaarlijks plaats en wordt georganiseerd door Rechtstheorie, Departement rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht.

De toegang is vrij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat: rebo.secr-rth@uu.nl

Graag tot ziens op 22 maart!

Organiserend comité

Wibo van Rossum & Jet Tigchelaar

Zie ook de uitnodiging in Word: Uitnodiging art1 2013

Advertenties
%d bloggers liken dit: