Deadline 1 december: Oproep voor de VSR Scriptieprijs 2013

De VSR heeft in 2000 een scriptieprijs ingesteld voor scripties op het vakgebied van de vereniging, de sociaal-wetenschappelijk bestudering van het recht. Het gaat om scripties geschreven in de laatste fase van een universitaire studie, dus een afstudeerscriptie of eindverhandeling. De scriptie handelt over de productie of werking van recht vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief (b.v. de sociologie, antropologie, psychologie, economie, geschiedenis of bestuurskunde). (NB Het terrein van de criminologie valt buiten het domein van de VSR.) De jury hanteert voor de toelating van de scriptie dezelfde criteria als de redactie van Recht der werkelijkheid voor de toelating van een artikel.

 

In 2000 werd de eerste scriptieprijs toegekend aan Heidy Rombouts voor haar verhandeling over “De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie”. In 2002 werd de prijs toegekend aan Jellienke Stamhuis voor haar scriptie over Zelfregulering en de bedrijfscode. In 2004 werd de prijs uitgereikt aan Roel Gerits voor zijn licentiaatsverhandeling over Restorative Justice in South African Townships: In Search of the Possibilities and Limits of the Zwelethemba Model. Elke van Hellemont ontving in 2006 de prijs voor haar scriptie Ketens van heden: determinanten van de oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen. In 2008 is de prijs uitgereikt aan Marc Simon Thomas voor zijn scriptie Brandnetels en boete en in 2010 ging de prijs naar Silke Praagman met Verschillen in de rechtszaal geoorloofd? Een onderzoek naar de verhouding tussen de gedifferentieerde werkwijze van comparitierechters en de eisen die aan het proces van rechtspreken worden gesteld.

 

De prijs wordt om het jaar ter beschikking gesteld, zodat wij ook dit jaar weer op zoek zijn naar waardige kandidaten. Iedereen kan een scriptie aanmelden. Oproepen aan docenten en studenten om goede scripties aan te melden zullen langs verschillende kanalen verspreid worden.

 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 100, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief de jaargang Recht der Werkelijkheid) en het op kosten van de VSR bijwonen van de Jaarvergadering. Daarnaast zal worden bekeken of de scriptie omgewerkt kan worden tot een artikel voor Recht der Werkelijkheid.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de VSR-jaarvergadering op 17 en 18 januari 2013 in Doorn.

 

De scriptie moet zijn geschreven na september 2010 en moet worden aangemeld voor 1 december 2012. Aanmelding geschiedt door toezending van de scriptie aan Roel Pieterman als de secretaris van de jury en dient vergezeld te worden van een aanbevelingsbrief van de begeleider/beoordelaar. Richt uw inzending aan:

dr. Roel Pieterman, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit, kamer L6-105, Postbus 1738, 3000DR, Rotterdam, Nederland (email: pieterman@frg.eur.nl).

Advertenties
%d bloggers liken dit: