VSR

Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht

Jaarcongres 2016, Thema: Recht voor de burger

VSR congres 2016 in de juridische hoofdstad

Het VSR Congres 2016 vond plaats op 14 en 15 januari in Den Haag, in het hart van de politieke en de juridische macht. Verschillende Haagse instituten openden die dagen hun deuren. Congreslocaties waren het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de rechtspraak en de Academie voor Wetgeving.

Overkoepelend thema van het congres was Recht voor de burger puzzle France. Het recht globaliseert én decentraliseert. Hoe vergaat het de hedendaagse burger - de participerende burger, de Europese burger, de aspirant burger, de online burger - bij de zoektocht naar recht? In acht thematisch geordende workshops presenteerden wetenschappers vanuit verschillende disciplines hun werk. Vertrouwde, maar ook nieuwe presentatie- en werkvormen werden ingezet.

Keynote speaker op de eerste congresdag was Nationale ombudsman (en voormalig rechter) Reinier van Zutphen. In de afsluitende sessie tijdens de tweede dag stonden de overdracht van bevoegdheden in het sociale domein aan gemeenten, en de ‘lokale rechtsstaat’ centraal.

De eerste congresdag werd in goede traditie afgesloten met borrel, diner en ‘schemerlampgesprek’. Voor de liefhebbers eindigde de tweede congresdag met een rondleiding door de Tweede Kamer.

VSR in Den Haag was bijzonder!

Het programma van Recht voor de burger is hier: Programma VSR-congres 2016 te downloaden.

Foto’s van de conferentie zijn hier te zien.

Jaarvergadering 2015

De Jaarvergadering in 2015 vond plaats in Antwerpen op 15 en 16 januari.

Programma en Workshops in Word:

CONFERENTIE VSR ANTWERPEN programma

schematisch overzicht sessies VSR Antwerpen bijlage bij uitnodiging versie 12 januari

Thema: Rechtssociologie in Europa

Keynotes

Vincenzo Ferrari (Professor emeritus Universiteit van Milaan) en Hilary Sommerlad (Professor Recht, onderzoeksdirecteur Centre for Professional Legal Education and Research, Universiteit van Birmingham ), met referenten Koen Van Aeken (Universiteit Tilburg) en Marc Hertogh (Universiteit Groningen)

Tijd en plaats

Het congres zal plaatsvinden op donderdag 15 en 16 januari 2015 in het Hof van Liere (Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen. Het Hof van Liere is een historische plaats waar Keizer Karel nog heeft gelogeerd en maakt deel uit van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Toelichting thema

De Vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht (VSR) biedt ruimte aan tal van disciplines. Zo is het de missie van het Recht der Werkelijkheid (het tijdschrift van de VSR) om “een platform te zijn voor reflectie op het gebied van rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie, rechtspsychologie en rechtsgeschiedenis”. De Universiteit Antwerpen kent reeds een lange traditie in het onderzoek naar de functie van het recht in de samenleving. De jarenlange onderzoekservaring van het Centrum voor Rechtssociologie - toen nog binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - wordt thans verdergezet in de schoot van de Faculteit Rechten. Het is dan ook een uitgelezen moment om een status quaestionis op te maken van de rechtssociologie in Europa. De keynote speakers geven hiertoe een aanzet. Vanuit een Angelsaksische en een continentale invalshoek zullen zij de stand van zaken binnen de rechtssociologie in Europa schetsen. In de namiddag zal een panelgroep bestaande uit Jacques Commaille (Frankrijk), Bert Niemeijer (Nederland), Erhard Blankenburg (Duitsland), Frédéric Schoenaers en Bernard Hubeau (België) op het thema en de uiteenzettingen van de keynote speakers reflecteren. In de daarop volgende sessies is er ruimte om de hedendaagse rechtssociologische topics verder uit te diepen.

Jaarvergadering 2013

Complexiteit, superdiversiteit en de rechtsstaat

Conferentie van de VSR op 17 en 18 januari 2013

Locatie: Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn (bij Utrecht).

Het is een cliché om te beweren dat de samenleving radicaal verandert. Iedere generatie vindt dat zij in een zeer speciale tijd leeft. Toch zijn er goede gronden om te spreken van een historische fase van transitie. We kunnen daarbij denken aan de opkomst van de netwerkmaatschappij (Castells), aan de sterke populistische bewegingen in westerse landen, aan de complexiteit van veel beleidsproblemen, aan de financieel-economische-politieke crisis, aan serieuze problemen met democratische representatie en aan de gevoelens van onveiligheid en onzekerheid onder veel mensen.

Tegen deze achtergrond hebben wij als organisatoren twee begrippen gekozen om de huidige context van het recht te thematiseren: complexiteit en superdiversiteit.

Complexiteit verwijst als term naar het toenemende belang van sociale netwerken en de navenante problemen om deze te besturen. Om die reden spreekt men liever van governance dan van government (sturen in plaats van besturen). Daarbij gaan veel stemmen op voor deregulering en burgerparticipatie. Bevoegdheden, professionele standaarden en civiele competenties worden bediscussieerd. Maar wie is verantwoordelijk, wie heeft de regie, wat is de rol van de overheid in een netwerksamenleving? En hoe verhoudt het recht zich tot deze nieuwe arrangementen?

Superdiversiteit is een begrip (van Vertovec, directeur van het Max-Planck-Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity in Duitsland) dat voortvloeit uit de behoefte om het idee te overstijgen dat we een samenleving zijn met minderheden. Het is belangrijk om gebruikelijke concepten te heroverwegen en beleid te voeren dat verder gaat dan de etnische oriëntatie op integratie. Er is behoefte aan een multidimensionale benadering. Wat betekent het om te leven in een land met een enorme diversiteit? Waar en hoe ontstaat nieuwe stabiliteit en een nieuw idee van sociale cohesie? En wat zijn de consequenties voor rechtspraktijk en rechtsstaat?

Onbehagen met de samenleving, met de overheid en met de publieke sector lijkt vrij algemeen te zijn in Europese landen. We zoeken naar een nieuwe balans tussen controle en vertrouwen, tussen besturen en zelfregulering, tussen veiligheidsmaatregelen en vitale energie. Daarbij zijn het gelijkheidsdenken en het gevoel van solidariteit geen vanzelfsprekendheden meer.

Voorlopig programma

Donderdag 17 januari

10.00 uur Aankomst en ontvangst

10.30 uur Keynote: Frank Furedi

Frank Furedi is emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Kent (School of Social Policy, Sociology and Social Research). Hij publiceert over gezondheid, hoe we kinderen zien en behandelen, voedsel, nieuwe technologie en terrorisme - altijd vanuit het theoretisch perspectief van de voorzorg- en risicocultuur. Zijn laatste boek (2011) is On Tolerance: In Defence of Moral Independence. Zie verder zijn website frankfuredi.com.

Referent: Agnes Schreiner (UvA)

12.30 uur Lunch

13.30-15.00 uur Workshops, eerste golf

 1. Challenges of Risk and Technology Regulation I

Chair Bärbel Dorbeck-Jung (UTwente), B.R.Dorbeck-Jung@utwente.nl

 1. Tetty Havinga: Challenges for a public food safety authority: private regulation, global trade, cutbacks and life style risks

 2. Sabrina Wirtz: EU risk regulation and its global standards

 3. Evisa Kica: Regulation by means of standardization: Key Legitimacy issues of health and safety nanotechnology standards

 4. Empirisch onderzoek familierecht I (Empirical research into family law)

Chair Iris Sportel (RU), I.Sportel@jur.ru.nl en Bregje Dijksterhuis (HvA),

 1. Dealing with complexity: time and law

Chair Lyana Francot (UU), L.Francot@uu.nl

 1. Lisette ten Haaf: Zijn en niet zijn - de paradox van het doorbreken van temporele grenzen

 2. Luigi Corrias: Law, Time and Institution: Phenomenological Reflections

 3. Wouter Veraart: The Wheel of Restoration

 4. Complexity, superdiversity and rule of law - challenges in the developing world I

Chair Janine Ubink e.a. (VVI/ULeiden), J.Ubink@law.leidenuniv.nl

 1. Laure d’Hondt: The role of state and private parties in classic regulation of pollution; effective cooperation or blurring authorities? The Surabaya River case in East Java, Indonesia

 2. Michiel Köhne: Production of truths: Governance in palm oil related land conflicts

 3. André Hoekema: The new complexity of transnational law in its various relations with local law.

 4. Marc Simon Thomas: Interlegality as the living reality of legal pluralism in the Ecuadorian Andes

 5. Vertrouwen in rechtsstaat en rechtspraak I (Trust in the ‘rechtsstaat’ and the judiciary)

Chair Bert Niemeijer (MvVJ, VU), E.Niemeijer@minjus.nl

 1. Kristina Mercelis, Universiteit Antwerpen: Legitimiteit van de Belgische justitie

 2. Peter Achterberg en Peter Mascini, (FSW, ErasmusUniversiteit): ‘Rechtstaatspopulisme; een publieksonderzoek’

 3. Bert Niemeijer (Vrije Universiteit) en Peter van Wijck (Universiteit Leiden): Verschillen tussen burgers in vertrouwen in de rechtspraak; Opinies, diagnoses, recepten, metingen en verklaringen

 4. Marc Hertogh, Rijksuniversiteit Groningen: Geen woorden maar daden! De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders

15.00-15.30 uur Koffie/thee

15.30–17.00 uur Workshops, tweede golf

 1. Challenges of Risk and Technology Regulation II

Chair Clare Shelley-Egan (org. Bärbel Dorbeck (UTwente))

 1. Tanja Ehnert: The EU’s Capacity to Regulate Nanotechnologies: The Case of Nanotechnologies.

 2. Elbert de Jong: Effective and timely standard setting for technological uncertain risks: a challenge for liability law

 3. Aline Reichow & Bärbel Dorbeck-Jung: Nano-specific soft regulation serving to support occupational health and safety: discovering conditions for compliance

 4. Empirisch onderzoek familierecht II (Empirical research into family law)

Chair Iris Sportel (RU) I.Sportel@jur.ru.nl en Bregje Dijksterhuis (HvA)

 1. Complexity, superdiversity and rule of law - challenges in the developing world II

Chair Michiel Köhne (WUR), michiel.kohne@wur.nl

 1. Jan Michiel Otto: Rule of law in Libya: Where to start after a nightmare of 42 years? Researching access to justice and institutional development in post-Gaddafi Libya.

 2. Jessica Carlisle: Constructing Claims about Justice in Post-Gaddafi Libya: Lobbying against the Enduring Effects of Property Expropriation in Tripoli in the Aftermath of Revolution

 3. Janine Ubink: Customary justice reform in northern Namibia: A successful case of inclusion of women in traditional governance structures

 4. Adriaan Bedner: Current problems of Indonesian legal thinking: “Legism” as a response to complexity

 5. Individuele responsibilisering en publieke dienstverlening (Individual responsibilization and public service)

Chair Nienke Doornbos (UvA), n.doornbos@uva.nl

 1. Judith van Erp ‘De naleving van declaratie-regels door specialisten’.

 2. Tirza Kuijvenhoven ‘De omgang van gezinsvoogden met de discretionaire ruimte die ze hebben bij uithuisplaatsingen’.

 3. Nina Holvast & Judith Van Erp ‘Bestuurdersaansprakelijkheid voor wanbeleid van ondernemingen in de semipublieke en private sector’.

 4. Peter Mascini, Peter Achterberg & Dick Houtman ‘Neoliberalism and Work-Related Risks: Individual or Collective Responsibilization?’

17.00–19.00 uur Borrel, met

Uitreiking VSR Scriptieprijs

Posterpresentaties

19.30 uur Diner

Vrijdag 18 januari

9.00- 9.45 uur Ledenvergadering VSR (met koffie)

10.00–11.30 uur Workshops, derde golf

 1. Recent onderzoek rechtspleging (Recent research in judicial procedure and administration)

Chair XX (Org Wibo van Rossum, w.vanrossum@uu.nl)

 1. Wibo van Rossum & Jet Tigchelaar - Wraking bottom up

 2. Philip Langbroek - Motivering van vonnissen

 3. Bert Marseille –

 4. Vertrouwen in rechtsstaat en rechtspraak II (Trust in the ‘rechtsstaat’ and the judiciary)

Chair Bert Niemeijer (MvVJ, VU), E.Niemeijer@minjus.nl

 1. Marijke Malsch, NSCR, Amsterdam: Punitiviteit en vertrouwen in de rechter

 2. Stijn Sieckelink (NSOB) en Suzan Verberk (Raad voor de Rechtspraak): De reputatie van de Rechtspraak

 3. Barbara Oomen (Roosevelt Academy): Afstand en toegang tot het recht: de casus Zeeland

 4. Marjolein Odekerken, Universiteit Leiden: Conflictueuze interacties tussen de schuldenaar en de gerechtsdeurwaarder. Het perspectief van de schuldenaar

 5. Dialogue

Chair XX (Org Koen van Aeken, K.vanAeken@uvt.nl)

 1. Koen van Aeken

 2. Anne Meuwese

 3. Challenges of Risk and Technology Regulation III

Chair Tetty Havinga (tbc)

 1. Clare Shelley- Egan: Meta-regulatory oversight of nanotechnologies: opportunities and challenges

 2. Michael Dizon: Laws and Networks- Legal Pluralism in Information and Communications Technology

 3. Jesse Reynolds: Climate change, climate engineering, and precaution

 4. Opvang en verblijfsrechten van slachtoffers van mensenhandel (Relief and residence rights of victims of human trade)

Chair Marieke van London (WODC), m.van.londen@minjus.nl

 1. I. Kulu-Glasgow - Categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel in vier Europese landen

 2. D. Lettinga - Exploratief landenonderzoek naar maatregelen tegen oneigenlijk gebruik van verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel in EU’ - Eerste bevindingen.

 3. M. Galloway - Tussen beheersing en begeleiding. Een evaluatie van de pilot ‘beschermde opvang risisco-AMV’s’

 4. M. van Londen - Evaluatie van de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

11.30–11.45 uur Koffie/thee

11.45–13.00 uur Panel (plenair) over Populisme en de rechtsstaat (Populism and the ‘rechtsstaat’)

Chair Wibo van Rossum (UU), w.vanrossum@uu.nl

Met Ybo Buruma (HR), Ernestine Köhne (O.M.) en Hans Boutellier (Verwey-Jonker).

13.00-14.00 uur Afsluitende lunch

Organisatie: Wibo van Rossum (UU), Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker) en Hans Boutellier (Verwey-Jonker)

Jaarvergadering 2010

Annual meeting of the Netherlands-Flemish Socio-Legal Studies Association CONCRETIZING JUSTICE Middelburg, 16 and 17 December 2010

How are the ideals and values embodied in the notion of justice made real, and how do they play out in specific cases? It is this classic concern in socio-legal studies and its current conundrums that forms the point of departure for the 2010 annual meeting of the Netherlands-Flemish Socio-Legal Studies Association. In today’s multi-layered global legal order the question as to how, in a given context, rights and made real, laws shape realities and individuals negotiate legalities has become ever more important. What lies between the promises embodied in international human rights law and bureaucratic realities, what shapes access to justice and the activities of legal professionals, in what context does this play out and how should these issues be theorized and researched? This year’s keynote speaker, prof. Sally Engle Merry, will discuss the way in which human rights are “brought home” in the US. Subsequently, a number of expert round tables and workshops will focus on the way in which, in Merry’s terminology, the multiplicity of “mutually constitutive legal orders” influences claims to and chances of justice. One field in which these questions arise sharply is that of transitional justice, the set of legal and non-legal mechanisms put in place to deal with a legacy of gross human rights violations, in which international crimes are increasingly brought to justice, but many socio-legal questions remain concerning the extent to which trials and truth commissions make true their claims in the field of truth-seeking, reconciliation, reparations and accountability. Similarly, sociologists of law have increasingly developed an interest in the mechanisms via which human rights in general “come home” to those countries that played a key role in their formulation. These, and other developments, have increasingly led to a new legal pluralism in which overlapping legal and other normative orders and soft law form the legal repertoires on which the actors in a given context can draw. Specific insights here can be drawn from a focus on the day-to-day activities of legal professionals, from judges to lawyers and clerks. Also, specific attention will be paid to socio-legal policy research and the underlying assertions. At a more theoretical level, an interesting vantage point could be the concretization of a concept like citizenship within regulatory law and in day-to-day practice.

The conference will be hosted by the Roosevelt Academy in the medieval city of Middelburg, and partly take place in the gothic municipal building and partly by the seaside. Apart from classic annual meeting features - workshops, the handing out of the socio-legal thesis award - the conference will also consist of expert round tables on relevant topics and facilitate discussions between students and scholars. Depending on the topic and speakers, sessions will take place in Dutch/Flemish or English. Proceedings on the first day will largely be in English, and on the second in Dutch

Thursday, December 16 12:00 - 13:00 Arrival and lunch in Stadhuis, Middelburg

13:00 - 13:10 Opening Prof. P.C. Ippel

13:10 - 14:30 Keynote address Prof. S.E. Merry, “Bringing Human Rights home in the US”. Co-referee Prof. W.J.M. van Genugten and discussion

14:30-15:00 Tea-break

15:30-16:45 Workshops

Transitional justice (chair S. Parmentier)

Legal pluralism: C. Sanchez, Neo-Zapatismo: the linguistic creation of common ground for hope, from the particular to the universal meaning of the Neo- Indian Identity Prof. A. Hoekema: “Legalisation and land rights: if not private property, then what?” J. Friedman, ‘Legal Pluralism as State Effect: A View from North-West Namibia’

Gender justice made real (chair Prof. R. Holtmaat)

Citizenship in the context of migration debates (chair M.Hertogh)

Rechtshulp/ Legal Aid:

18:00 - 19:00 Drinks 19:00 - 21:00 Dinner (mussels?), handing over thesis award 21:00 Bus to the beach, guests stay at beachhotel Zuiderduin

Friday, December 17 09:00 -10:00 Jaarvergadering (annual meeting): will take place in beachhotel Zuiderduin, followed by bus to RA 10:30 - 12:00 Workshops/dialogues II (Back at the Roosevelt Academy)

Interdisciplinary perspectives on concretizing justice:

Legal professionals at work (vz Leny de Groot)

Work in progress:

De Sharia en het westen: werkelijkheid en fictie (Chair. L. Bakker)

Presentatie studentenonderzoeken naar, onder andere, Zeeuwse zaken

12:00 - 13:00 Afsluitend debat: column over een stelling gevolgd door discussie. 13:00 Lunch

Leden

Adams, Maurice Universiteit Antwerpen Privé: Minderbroederslaan 27 6001 AG Weert

Aeken, Koen van UvT

Akkermans, Prof. mr. A.J. Hoogleraar privaatrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bezoekadres: Initium | De Boelelaan 1077 | 1081 HV Amsterdam Postadres: De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam T: +31 20 598 6286 E: a.j.akkermans@vu.nl

Arnoldussen, mr. dr. Tobias Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid OudeManhuispoort 4-6, Kamer B 204 1012 CN Amsterdam N.T.arnoldussen@uva.nl

Arnscheidt, drs. Julia PhD Candidate “Indonesian Nature Conservation Policy” and SaRO project management assistant “The Mystery of Legal Failure” Van Vollenhoven Institute Leiden University Steenschuur 25, room 318 P.O. Box 9520 2300 RA Leiden Phone +31-71-5278821/7260 vvi.leidenuniv.nl

Baas, mr. drs. Reyer promovendus rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 9049 6500 KK Nijmegen 024 - 361 17 21

Bakker, Drs. Laurens Instituut voor Volksrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit PO box 9049 6500 KK Nijmegen, The Netherlands tel: + 31 (0) 24-361 2085 fax: + 31 (0) 24-361 6145

Nirana Bakker Kroon Grutterij 27 1825 HK Alkmaar

Bantema, Willem RUG, promovendus Privé: Helper Weststraat 31-A 9721 BM Groningen

Bavinck, Maarten UvA

Bedner, Adriaan Van Vollenhoven Instituut Universiteit Leiden Steenschuur 25 2311 ES Leiden 071 5277260

Benda-Beckmann, prof. dr. K. von (Keebet) Hoogleraar rechtsantropologie Valkenburgerstraat 40/A 1011 LZ Amsterdam

Beukelman, drs. A.M. (Annemieke)

Integrale Veiligheidskunde Akademie Bestuur, Recht en Veiligheid De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN Den Haag 070-4457508

Böcker, dr. A(nita) G.M. Instituut voor Rechtssociologie Postbus 9049 6500 KK Nijmegen 024-3556090

Dr. mr. Martje Boekema Universiteit Utrecht, SBR, Rechtsgeleerdheid

Boom, Prof. mr. dr. W.H. van Universiteit Leiden

Boomgaars, Axel Rechten- en sociologiestudent UvA

Bos, A.M. Amsterdam

Bos, Prof. dr. Kees van den Hoogleraar Empirische Rechtswetenschap en Hoogleraar Sociale Psychologie Afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie Universiteit Utrecht Achter Sint Pieter 200 3512 HT Utrecht tel. 030-253 8079 / 7086 uu.nl/leg/staff/kvandenbos E-mail: k.vandenbos@uu.nl

Braak, Bruno Promovendus, Van Vollenhoven Instituut Universiteit Leiden

Brouwer, R. Zutphen

Bruinsma, prof. dr. J.F. (Freek) prive: G. v. Aemstelstr. 6 1091 TC Amsterdam tel. 020-6944601.

Burg, prof. W. van der (Wibren) Capgroep ARW/Sectie rechtstheorie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR Rotterdam Tel. 010 408 2912

Buruma, Ybo Nijmegen

Butter, Tamara, LLM Instituut voor Rechtssociologie/Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Thomas van Aquinostraat 8, 6525 GD Nijmegen Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen

Chevalier, Danielle A.M., LLM, MSc Amsterdam Institute for Social Science Research Spinhuis Oudezijds Achterburgwal 185 1012 DK Amsterdam The Netherlands M +31 (0)6 5799 9661 F +31 (0)20 525 3628 E danielle.chevalier@uva.nl

Crijns, Prof. mr. J.H. (Jan) Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid Instituut voor Strafrecht en Criminologie Steenschuur 25, kamer C.114 Postbus 9520 2300 RA Leiden Tel. +31 (0)71 527 7521 Fax +31 (0)71 527 7700 E-mail J.H.Crijns@law.leidenuniv.nl law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/crijnsjh.jsp leidenlawblog.nl Daems, Tom

Leuven Institute of Criminology (LINC) Faculty of Law - KU Leuven Herbert Hooverplein 9 - bus 3418 B-3000 Leuven

Damen, L.J.A. Almere

Davidovic, Marija Centrum voor Migratierecht RU Postbus 9049 6500 KK Nijmegen

Davits, Frauke Belastingrecht, Fac. Rechtsgeleerdheid UvA Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam tel. 020-525 3789,

Desmet, dr. Ellen Human Rights Centre Ghent University Universiteitstraat 4 B-9000 Ghent, Belgium Law and Development Research Group, University of Antwerp Venusstraat 23 B-2000 Antwerp, Belgium tel. +32 (0)9 264 69 51 & tel. +32 (0)3 265 53 48 e.desmet@ugent.be & e.desmet@ua.ac.be hrintegration.be

Dijck, mr. G. (Gijs) van Universitair Docent, Universiteit van Tilburg Faculteit der Rechtsgeleerdheid Departement Privaatrecht - M819 Postbus 90153 5000 LE Tilburg Tel. 013 4662812 (bgg 2281) Fax. 013 4662323

Dijksterhuis, Bregje docent HBO-rechten Instituut voor Hoger Juridisch Onderwijs Hogeschool van Amsterdam James Wattstraat 77-79 1097 DL Amsterdam Kamer 437 tel: 020-5952853 Privé: Postjeskade 129-3 hoog 1058 DM Amsterdam

Doornbos, Dr. Nienke Universitair Docent Rechtssociologie Universiteit van Amsterdam Oudemanhuispoort 4-6

Dorbeck-Jung, Dr. B. R. associate professor of law University of Twente Faculty of Public Adminstration P.O. Box 217 7500 AE Enschede Netherlands tel.nr. 0031-53-4893252 fax.nr.0031-53-4894734 Privé: Min. Treubstrs.15 7522 BA Enschede tel.053-4337366

Dorp, Jacobien van Rechtstheorie, Universiteit Utrecht

Eijkman, Quirine A.M. Centre for Terrorism and Counterterrorism (CTC) Leiden University Campus The Hague Lange Voorhout 44 Postbus 13228 2501 EE The Hague Tel: 00-31-(0)-621689236

Dr. N.A. Elbers Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Anja Eleveld VU

Elffers, Henk NSCR

Erp, dr. J. van (Judith) Universiteit Utrecht, Rebo

Foblets, Prof. dr. Marie-Claire Hoogleraar K.U. Leuven / K.U. Brussel / U.I. Antwerpen Diensthoofd van het Departement Sociale en culturele antropologie, K.U. Leuven Docent Vreemdelingenrecht - K.U. Leuven Ere-advocaat aan de Brusselse balie Adres 1 (Antropologie): Dept. Soc. & cult. antropologie Tiensestraat 102 B-3000 Leuven BELGIË Adres 2 (Rechtsfaculteit): Faculteit Rechtsgeleerdheid Vreemdelingenrecht Tiensestraat 41 B-3000 Leuven BELGIË Telefoon (werk): +32 16 326048 of 326007 Fax (werk): +32 16 326000

Franken, prof. mr. Hans Univ Leiden FDR Postbus 9520 2300 RA Leiden Privé Postbus 42 2380 AA Zoeterwoude tel. werk 071 5277548, fax. 071 5277600 tel. privé 071 5804764

Gehring, Anoeshka Promovenda RU

Gerits, Roel Lommel België

Gijsegem, Veerle van assistente criminologie Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Brussel België

Goldschmidt, Jenny E. Hoogleraar Rechten van de Mens Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) Universiteit Utrecht Janskerkhof 3 3512 BK Utrecht tel. 030-2538033 huis: Cronesteinkade 32 2313 GX Leiden e-mail: jegoldschmidt@hetnet.nl SMS: 06-51418129 (wegens doofheid alleen SMS!). imail: jegoldschmidt@imail.nl

Gommer, mr. H. (Hendrik) Privé: Boksumerdyk 3 9084 AA Goutum

Goossens, K.J.A. (Kim) Utrecht

Griek, Ilse Amsterdam

Griffiths, prof. John Em hoogleraar rechtssociologie Department of Legal Theory, Faculty of Law University of Groningen P.O. Box 716 9700 AS Groningen, NL e-mail j.griffiths@rug.nl

Groenendijk, Prof. mr C.A. (Kees) hoogleraar rechtssociologie Instituut voor Rechtssociologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 9049 6500 KK Nijmegen telefoon 024-3612087 fax: 024-36166145

Groenewoud, drs. A. (Toos) J. Bijhouwerstraat 59 1447GS Purmerend 06 532 49 671

Groot-van Leeuwen, prof. dr L.E. de (Leny) Hoogleraar/wetenschappelijk coordinator Onderzoeksprogramma Rechtspleging werkadres: Katholieke Universiteit Nijmegen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Tel. 024-31-24-3612087 Fax: 024-3611423

Grootelaar, H.A.M. (Hilke) Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing Achter Sint Pieter 200 3512 HT Utrecht h.a.m.grootelaar@uu.nl

Grutters, mr Carolus RU FdR R&I en CvM Thomas van Aquinostraat nr. 6 6525 GD Nijmegen

Haakmeester, mr Rob management consultant thuisadres: De Beugel 6 2811 RR Reeuwijk tel 0182 301213 mob 06 55 860761

Haan-Kamminga, Avelien Sietse Veldstraweg 38 9833 PA Den Ham

Handmaker, Jeff Lecturer in Law, Human Rights and Development Institute of Social Studies (ISS) P.O. Box 29776 2501 LT The Hague The Netherlands Tel: +31 (0)70 4260 585 Fax: +31 (0)70 4260 799 Web: iss.nl/handmaker

Hart, Betty de Instituut voor Rechtssociologie/ Centrum voor Migratierecht Radboud UN Postbus 9049 6500 KK Nijmegen tel: 024-3612940

Hartendorp, mr. drs. R.C. (Rogier) Raad voor de rechtspraak Den Haag

Havinga, Dr. ir. Tetty UHD rechtssociologie Instituut voor Rechtssociologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 9049 6500 KK Nijmegen telefoon 024-3612087

Heerma van Voss, G.J.J. Leiden

Hellemont, Elke van KU Leuven

Hengstmengel, Mr.drs. B.D. (Bas) Promovendus ‘procedural justice’ Sectie Arbeidsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Herber, Dr. Erik Leiden Institute for Area Studies (LIAS) School of Asian Studies (SAS) P.O.Box 9515 2300 RA Leiden The Netherlands Tel +31 (0)71 527 2532 Fax +31 (0)71 527 2215

Hertogh, Prof.dr. M.L.M. (Marc) hoogleraar Rechtssociologie Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vakgroep Rechtstheorie Postbus 716 9700 AS Groningen Tel: 050 363 86 04 Fax: 050 363 56 35

Heuvel, G. van der Eysden

Hildebrand, Youri Fac. Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht University College Postbus 80-145 3508 TC UTRECHT e-mail Y.Hildebrand@fss.uu.nl

Hoecke, Prof.dr. Mark Van Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht Rechtsfaculteit Universiteit Gent Universiteitsstraat 4 B-9000 GENT

Hoekema, Prof. mr. André J. Hoogleraar Rechtspluralisme UvA postbus 1030 1000 BA Amsterdam tel: 020 5253970 of (secr) 5253905 fax 020 5253358 of - 3495 (fac) privé: Bickersgracht 220 1013LH A’dam 020 6229204

Hoevenaars, Jos Promovendus rechtssociologie, RU Nijmegen

Hol, A.M. Universiteit Utrecht FdR

Holtmaat, Rikki hgl Non-Discriminatierecht Departement Publiekrecht / Afdeling Europees Recht Juridische Faculteit Steenschuur 25 Postbus 9520 2300 RA Leiden tel. 071 527 7740

Mr. Drs. N.L. Holvast (Nina) PhD Candidate Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Algemene Rechtsleer Oudemanhuispoort 4-6, Kamer B116b Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Tel: +31 (0)20 5253952

Hondt, Laure d’ PhD candidate ‘Legal empowerment of pollution victims in Indonesia’ Van Vollenhoven Institute Leiden University Steenschuur 25, P.O. Box 9520 2300 RA Leiden Phone ++ 31 71 527 8819

Hoog, P.A. de Amsterdam

Houtte, prof. dr. Jean van Ererector Universiteit Antwerpen, Fac. PSW Prinsstraat 13 2000 Antwerpen Privé Burg. Wouterstraat 37 2600 Berchem tel. werk 2204318, fax. 2204301 tel. thuis 2300745

Hubeau, dr. B.A.F. (Bernard) Ombudsman Vlaams Parlement Hertogstraat 67-71 1000 Brussel tel. werk 02 5529851, fax. 02 5529850 tel. privé 03 4495269 e-mail ombudsdienst@vlaamsparlement.be

Huis, Stijn Cornelis van (drs) PhD candidate “Rising Crescent, Shifting Customs and Balancing Courts: Towards A New Equilibrium Between Islam, Adat and the Rule of Law in Indonesia?” Van Vollenhoven Institute Leiden University Steenschuur 25, room 319 P.O. Box 9520 2300 RA Leiden

Huls, prof. mr. N.J.H. EUR, FdR, Kamer W-L-05-103 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam huls@law.eur.nl & Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden e-mail N.J.H.HULS@LAW.leidenuniv.nl tel. thuis 020 6245105, fax. 020 6264036

Hulst, Liesbeth VU University Amsterdam, Faculty of Law De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, the Netherlands Tel. +31 20 59 83306 Fax +31 20 59 86280 l.hulst@vu.nl

Huppes-Cluysenaer, Mr. E.A. (Liesbeth) Universitair Docent bij de Afdeling Algemene Rechtsleer Universiteit van Amsterdam Postbus 1030, 1000BA Amsterdam Privé: O.Z. Achterburgwal 119 1012 DE Amsterdam Tel. werk: 5253565, tel. thuis 6240816 Fax werk: 5253358

Ippel, Pieter Roosevelt Academy Middelburg

Jager, Mr. C.E. (Carien) de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen Kamer 1312/212 Postbus 716 9700 AS Groningen T 050 363 7038 E c.e.de.jager@rug.nl

Jaspers, A. Amsterdam

Jettinghoff, A. Nijmegen

Jonkers, Dr. A. (Petra) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Postbus 20004, 2500 EA Den Haag tel.nr. 070-3564626

Jurgens, Luc Duvekot Advocaten

Kapitein, Gwennyn Consultant Sentient Information Systems Privé: Lange Lakenstraat 26 2011 ZC Haarlem

Kate, Jan ten

Klep, mr. drs. K. (Katrien) PhD project: the production of collective memory of the dictatorship in Chile Universiteit Utrecht Culturele Antropologie Heidelberglaan 2, de Uithof 3584 CS Utrecht Willem C. van Unnikgebouw, 16e etage tel. (030) 2532111

Klijn, dr Albert Wetenschappelijk adviseur SSR Uniceflaan 1 3527 WX UTRECHT Pb 5015 3502 JA UTRECHT 06 51493491

Klink, B.M.J. van UvT & VU

Kloet, Ir. Jaap van der Promovendus Private regulering van voedselveiligheid Instituut voor Rechtssociologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Postbus 9049 6500 KK Nijmegen

Knegt, Dr. Robert Hugo Sinzheimer Instituut Universiteit van Amsterdam Rokin 84 1012 KX Amsterdam web: sinzheimer.com tel. (31) 20 525 3965 / 3560 fax (31) 20 525 3648

Köhne, F.M. (Michiel) Wageningen Universiteit Privé: Dunolaan 16 6865 VC Heveadorp

Köhne-Hoegen, E.H. Openbaar Ministerie

Kommer, dr. M.M. (Max) beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie Directie Algemene Justitiele Strategie Postbus 20301 2500 EH Den Haag priveadres: Leeuwendaallaan 43 2281 GK Rijswijk tel. werk: 070 370 73 25 tel. prive: 070 390 70 04 fax werk: 070 370 79 05 fax prive: 070 390 67 51 email werk mkommer@best-dep.minjus.nl e-mail privé mkommer@knoware.nl

Koning, P.J. de Rotterdam

Koppen, prof.dr. P.J. van (Peter) Senior hoofdonderzoek NSCR; hoogleraar Rechtspsychologie Department Rechten, Universiteit Antwerpen Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) Postbus 71304 1008 BH Amsterdam Bezoekadres: NSCR, kamer 0D-07 De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Privé: Iordensstraat 60, 2012 HE Haarlem. Werk tel.: +31-71-5278513 Fax: +31-71-5278537 E-mail: VanKoppen@nscr.nl Privé tel.: +31-23-5314081

Koster, Jan advocaat Drooghe Bol 1011 1788 VA Den Helder

Kusters, Joke onderzoeksassistente aan de Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen Lange Kievitstraat 84 2018 Antwerpen België

Lacle, Zayenne Amsterdam

Du Laing, Bart Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Universiteitstraat 4 9000 Gent België

Langbroek, Prof. dr. Philip hoogleraar Rechtspleging en Rechterlijke organisatie Montaigne Centrum Faculteit Recht bestuur en organisatie, UU Achter Sint Pieter 200 3512 HT Utrecht Tel 030 2538059 e-mail: p dot m dot langbroek at uu dot nl Verbonden aan Montaigne Centrum International Association for Court Administration Utrecht Law Review Lange, Tesseltje de Universiteit van Amstedam Afdeling Staats- en Bestuursrecht Oudemanhuispoort 4-6 Kamer G-106 1012 CN Amsterdam +31 20 525 4970 +31 20 525 3451

Linthorst, mr. Eline Marie Erasmus Universiteit Rotterdam

mr.dr. P.J.P.M. van Lochem Academie voor Wetgeving Merkusstraat 174 2583 TR DEN HAAG p.vanlochem@acwet.nl

Londen, Dr. Marieke van Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatie Onderzoek

Looij, drs. Teuni P. Cultureel Antropologe Cultural Connection (gespecialiseerd in Interculturele Communicatie/omgaan met cultuurverschillen) Prinsengracht 314e 1016 HX Amsterdam 020 - 622 89 58

Loon, Francis van Faculty of Political and Social Sciences University of Antwerp Prinsstraat 13 B - 2000 Antwerp Belgium Tel. 32.3.220.47.14 Fax. 32.3.220.44.20 GSM 0495.24.47.17

Lünnemann, Katinka Verwey-Jonker Instituut, Utrecht

Mak, Elaine (UU)

Malsch, Marijke (NSCR)

Manen, Mr dr N.F. van (Niels) Privé: Dr J. van Deventerlaan 3 2061 KT Bloemendaal

Maris, prof. dr mr C.W. (Cees) hoogleraar rechtsfilosofie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leerstoelgroep Rechtsfilosofie, Postbus 1030 1000 BA AMSTERDAM Privé: Leliegracht 15 1016 GP AMSTERDAM Tel. werk: 020- 525 47 52, fax werk:020- 525 34 95 Tel. thuis: 020- 627 73 84, fax thuis:020- 627 73 84

Mascini, Peter EUR, FSW Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Mein, mr. A.G. (Arnt) F. Schubertstraat 14 3533 GW Utrecht

Mennings, mr. W.

Minderhoud, Dr. P.E. (Paul) Universitair docent Rechtssociologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid KUN Instituut voor Rechtssociologie Postbus 9049 6500 KK Nijmegen tel. 024-3612799/3612087 fax 024-3616145 privé: Ophoviuslaan 126 5212 AS Den Bosch

Minkjan, E.E. KNB Den Haag

Mommers, Drs. Christian PhD Candidate Instituut voor Immigratierecht Universiteit Leiden

Monster, Jobien PhD researcher Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History Tilburg Law School The Netherlands

Montfort, A.J.G.M. van Hoogeveen

Muntjewerff, Antoinette J. Leerstoelgroep Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T: +31 20 525 3418 F: +31 20 5253495

Niemeijer, prof. mr dr E. (Bert) Ministerie van Justitie hoogleraar VU Ministerie van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Privé: Eindenhoutstraat 71 2012 MK Haarlem tel. werk: 070-3707556 thuis: 023-5420084 fax (werk): 070-3707948 e-mail: E.Niemeijer@wodc.minjust.nl

Karin Nijenhuis African Studies Centre, Leiden Noorloos, Mr.dr. Marloes van Universitair docent Tilburg Law School Department of Criminal Law Room M 813 PO Box 90153 5000 LE Tilburg

Nuijten, Dr. Monique werkadres: Rurale Ontwikkelings Sociologie Universiteit Wageningen Hollandseweg 1 6706 KN Wageningen 0317 484714 prive-adres: Geertebolwerk 33 3511 XA Utrecht 030 2321097

Odekerken, Marjolein promovendus, onderzoek naar gerechtsdeurwaarders Universiteit Leiden Instituut Strafrecht en Criminologie, afdeling rechtssociologie

Oomen, Prof. Mr B. (Barbara) M. Head of the Department of Social Sciences/Associate professor in Law at the Roosevelt Academy Professor in Legal Pluralism at the University of Amsterdam Roosevelt Academy (Utrecht University) P.O. Box 94 4330 AB Middelburg The Netherlands XX-31-118-655520

Oude Vrielink, dr. M.J. (Mirjan) University of Twente School of Management and Governance Department of Political Science and Research Methods (POLMT) P.O. Box 217 NL-7500 AE Enschede Visiting address: Room P-215 Institutenweg 25 NL-7521 PH Enschede en Universiteit van Tilburg Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Warandelaan 2, Postbus 90153 5000 LE Tilburg Tel +31 (0) 13 466 2261 Fax +31 (0) 13 466 8149

Overbeeke, Adriaan universitair docent / onderzoeker Faculteit Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam; onderzoeker Universiteit Antwerpen

Parmentier, Prof. dr. Stephan Chairperson, Department of Criminal Law and Criminology Research Group on Human Rights and Transitional Justice K.U.Leuven Faculty of Law Hooverplein 10 3000 Leuven, Belgium ph: +32-16-32.51.15 - fax: +32-16-32.54.78 transitionaljustice.be law.kuleuven.ac.be/English globus-socialjustice.org guatebelga.be

Pieterman, Roel Erasmus Universiteit Rotterdam; Faculteit der rechtsgeleerdheid;Sectie Rechtssociologie Kamer L5-117 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam werk 31-10-4081620 thuis 31-180-323840

Ploeg, T.J. van der Uithoorn

Pol, Sanne van de | MA | PhD Candidate Steunpunt Inburgering en Integratie Policy Research Centre on Civic Integration steunpuntieni.be Tel +32 3 265 59 62 Email: Sanne.VandePol@ua.ac.be en Universiteit Antwerpen | University of Antwerp Bezoekadres| Visiting address: Lange Nieuwstraat 55 Postadres | Mail address: Prinsstraat 13 B-2000 Antwerpen cemis.ua.ac.be

Raad voor Rechtsbijstand Susanne Peters en Lia Combrink-Kuiters, onderzoekers Postbus 58132 Amsterdam Bezoekadres: Naritaweg 227 1043 CB Amsterdam

Raat, Caroline Legal and Economic Governance Studies Faculteit Management & Bestuur Universiteit Twente mb.utwente.nl/legs/staff/raat/ Privé: Goudsbloemstraat 23 3812 WT Amersfoort

Rasing, W.C.E. Nijmegen

Ravensbergen, Sanne Promovendus Uleiden, Van Vollenhoven Instituut en Instituut voor Geschiedenis

Ree, dr F.J.C. van (Frank) hoofd beleid en communicatie Stichting ziekenhuis de Heel Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam Postbus 210, 1500 Zaandam Telefoon (werk) 075-6502251 (thuis) 0251-670160 Fax 075-6502561 E-mailadres: ree.f@deheel.nl

Rombouts, Wannes AIO bij het Instituut voor Rechtssociologie, KUN Postbus 9049 6500 KK Nijmegen

Römkens, Dr. Renée INTERVICT Tilburg University Law School - M 923 PO Box 90153 5000 LE TILBURG The Netherlands (+31+ (0)13 466 2948 / 2666 Privé: Jodenbreestraat 130 1011 NS Amsterdam

Roo, Koen de (VU)

Rooij, Benjamin van Van Vollenhoven Instituut Univ Leiden FDR Postbus 9520 2300 RA Leiden

Roquas, Dr. Esther Co-ordinator, Research School CERES-Wageningen Room AB2, former IMAG building (building 127) Mansholtlaan 10-12 6708 PA Wageningen

Rossen, Dr. I.P. van De Hooge Donck 13 3344 EM Hendrik Ido Ambacht 06-5106 7866

Rossum, Mr. W.M. van (Wibo) UU, FdR, Disciplinegroep Rechtstheorie Achter Sint Pieter 200 3512 HT Utrecht Privé: Saenredamstraat 57 2021 ZN Haarlem w. wibovanrossum.nl

Rotshuizen, mr E.J. (Evert-Jan) advocaat Boonstra Rademakers Advocaten en Notarissen Postbus 222, 8901 BA Leeuwarden (werk) Spanjaardslaan 80, 8917 AV Leeuwarden (thuis) tel: 058 21 22 444 (werk) en 058 21 50 600 (thuis) fax: 058 21 33 666 (werk) e-mail: boonrade@boonrade.nl (werk)

Sandt, Joris J. van de Universiteit van Amsterdam/University of Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Postbus 1030/P.O. Box 1030 1000 BA Amsterdam Nederland/Netherlands tel +31 (0)20 525 4864 fax +31 (0)20 525 3358 e-mail J.J.vandeSandt@uva.nl en joris_vdsandt@hotmail.com

Schaapman, M. Hoorn

Schadd, B.J. Arnhem

Scholten, Sophie promovenda Radboud Universiteit Nijmegen Instituut voor Rechtssociologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 9049 6500 KK NIJMEGEN, Nederland Tel: +31 (0) 24 3615709

Schreiner, Dr A.T.M. (Agnes) universitair docent aan de Juridische Faculteit UvA Algemene Rechtsleer B106 Postbus 1030 1000 BA Amsterdam tel 020 5253938 (3905)

Mevrouw Mr. H.D.L.M. Schruer UD op de HU & Schruer Advocatuur Bergsingel 249 3037 GW Rotterdam Tel. (00 31) 10 270 93 01 Fax (00 31) 10 270 96 20

Schwitters, dr. R.J.S. (Rob) universitair hooddocent rechtssociologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA Algemene Rechtsleer B101 Postbus 1030 1000 BA Amsterdam tel 020 5253151 (werk) 020-4215920 (thuis)

Seters, Prof. dr. P.C.M. van (Paul) Hoogleraar rechtssociologie/Directeur Globus (Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikkeling) UvT Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoon (werk): 013-4668015 Fax (werk): 013-4668018 Stolberglaan 37 3583 XL Utrecht Telefoon (thuis): 030-2513640

Setiawan, Ken M.P. (PhD researcher) Univ Leiden, Van Vollenhoven Institute Steenschuur 25 Postbus 9520 2300 RA Leiden

Simon Thomas, mr. drs. M.A. (Marc) Universiteit Utrecht Culturele Antropologie Heidelberglaan 2, de Uithof 3584 CS Utrecht Willem C. van Unnikgebouw, 16e etage tel. (030) 2532111

Slaats, dr. Herman universitair docent Adres werk: Instituut voor Volksrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Thomas v. Aquinostraat 8 Postbus 9049 6500 KK Nijmegen e-mail: H.Slaats@jur.ru.nl

Sloot, prof. dr. mr. B.P. (Ben) Hoogleraar Rechtswetenschap Open Universiteit 045-5762222

Smit, Dr. M. Hoofd Afdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden (RWI)/ Head Research Division of Justice Administration, Legislation and Alien Affairs (RWI) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie/ Research and Documentation Centre (WODC), Ministry of Justice Bezoekadres/ visiting address: kamer 3F03, Schedeldoekshaven 131 (Terminal Noord), 2511 EM Den Haag/ The Hague Postadres/ postal address: pb 20301, 2500 EH Den Haag/ The Hague, the Netherlands Tel: +31 (0)70 3704361

Smith, C.E. (Carel) Krammerstraat 2, 1-hoog 1078 KH Amsterdam Afdeling Encyclopedie en filosofie van het recht Univ Leiden FDR Postbus 9520 2300 RA Leiden C.E.Smith@law.leidenuniv.nl

Snacken, Sonja Brussel

Sol, Els UvA HSI

Spoormans, H.C.G. Maastricht

Sportel, Iris promovenda Radboud Universiteit, FdR Postbus 9049 6500 KK Nijmegen

Stoter, Suzan Faculteit Rechtsgeleerdheid EUR Postbus 1738 3000 DR Rotterdam e. stoter@frg.eur.nl

Stout, Dr. Helen TU Delft Faculty of Technology, Policy and Management Postbus 5015 2600 GA Delft e. h.d.stout@tbm.tudelft.nl

Sturkenboom, W.M.M. Amsterdam

Taal, S. (Sandra) Utrecht

Taekema, prof. Sanne EUR

Tans, Olaf FdR, Universiteit van Amsterdam Privé: Kromme Mijdrechtstraat 58-3 1079 LA Amsterdam

Teeuwen, Drs. Marigo Universiteit van Amsterdam Afdeling Sociologie Oudezijds Achterburgwal 185 1012 DK Amsterdam Telefoon: 020-52524766 / 06-53937980

Terlouw, Ashley, hgl rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen Instituut voor Rechtssociologie Th. van Aquinostraat 8, 6525 GD Nijmegen Postadres: Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Telefoon: 024-3612087/3612789. Fax: 024-3611423

Tigchelaar, Jet UU Rechtstheorie Achter Sint Pieter 200 3512 HT Utrecht

Timmer, Ivar Clustermanager Legal Management Kenniscentrum Maatschappij en Recht Hogeschool van Amsterdam Wibautstraat 80-86, kamer B4.07 Postbus 1025 1000 BA Amsterdam

Timmer, W.W. (Wim) Raad van State, directie Advisering privé: Plasweg 8-B 2742 KB WADDINXVEEN 0182 615241 070 426 4167

Tol, Donald van Erasmus MC

Ubink, Janine Van Vollenhoven Instituut Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden Steenschuur 25 Postbus 9520 2311 ES Leiden 071-5277260/62

Urem, mr. Damir (LL.M.) Faculteit Rechtsgeleerdheid, UvA Postbus 1030 1000 BAA Amsterdam Privé: Hogeborg 30 6228 CM Maastricht e-mail D.Urem@uva.nl

Vanderveen, Gabry Faculteit Rechtsgeleerdheid, Univ Leiden Steenschuur 25 2311 ES Leiden

J. van Veelen-de Hoop Advocaat Bentincklaan 23 3039 KG Rotterdam Tel. 010 - 476 84 96 Fax 010 - 276 39 21

Ven, J.W. van der Nijmegen

Venema, dr.mr. Derk sectie Algemene rechtswetenschap Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 9049 6500 KK Nijmegen

Verberk, dr. Suzan Raad voor de Rechtspraak

Verkruisen, W.G., Groningen

Visser, prof. mr. Dirk J.G. Insitituut voor Privaatrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden Postbus 9520, 2300 RA Leiden Steenschuur 25, kamer C 222 & Klos Morel Vos & Schaap Postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam tel. +31 20 5773576 Vlaming, Frederiek de Criminologist lecturer in law/research fellow Amsterdam Center for International Law Criminal Law Dept. Faculty of Law University of Amsterdam p.o.box 1030 1000 BA Amsterdam kamer E 1.11 tel 020 525 3281

Vlieger, A.R. (Antoinette) Docent-onderzoeker UvA Fac Rechtsgeleerdheid

Vlies, prof dr inge van der Hoogleraar staats- en bestuursrecht, kunst en recht UvA

Vlugt, Mr. drs. Y.M. van der (Yvonne) Rechtsgeleerdheid UL Postbus 9520 2300 RA Leiden

Voert, Dr. M.J. ter (Marijke) Min. van Justitie, WODC Postbus 20301 2500 EH Den Haag tel 070 3706569 fax 070 3707948

Walle, Dr. Gudrun Vande Doctor-Assistente Vakgroep Strafrecht en Criminologie Vorser Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse Universiteitstraat 4 9000 Gent België tel: 09 / 264 84 75 fax: 09 264 69 88

Mr. Anton J. Weenink Secretaris Bestuur/ Hoofd Juridische ledenservice Vereniging Consument & Geldzaken Baron de Coubertinlaan 6 2719 EL Zoetermeer Tel.: 079-3229958

Wensveen, C.G.M. (Carin) Delfshaven Advocaten Westzeedijk 525 3024 EL Rotterdam

Weyers, H.A.M. RU Groningen

Wiersinga, mr. Hermine Rb Rotterdam

Wijck, Dr. P.W. (Peter) van Universitair Hoofddocent Rechtseconomie Instituut voor Fiscale en Economische Vakken, Afdeling Economie Faculteit der Rechtsgeleerheid Universiteit Leiden Postbus 9520 2300 RA Leiden

Willekens, Prof. dr. Harry Functies : 1. onderzoeker, 2. deeltijds professor “rechtssociologie” en “recht en geslachtsverhoudingen” Adressen :

 1. Universität Mannheim, Zentrum für europäische Sozialforschung, Arbeitsbereich A, Postfach, 68131 Mannheim, Duitsland
 2. thuis : Martin-Boyken-ring 36, 31141 Hildesheim, Duitsland Adres nr. 2 geniet de sterke voorkeur als correspondentieadres Tel. : 1. universiteit Mannheim : 00 49 621 29217122
 3. thuis : 0049 621 41 76 36 Fax : 1. universiteit Mannheim : 00 49 621 2921714

Wilthagen, A.C.J.M. Tilburg

Paulien de Winter Promovenda Vakgroep Rechtstheorie handhavingvanonderop.nl twitter.com/handhaving_rug

Woude, M.A.H. van der (Maartje) Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid Departement Strafrecht & Criminologie Steenschuur 25 (Kamer C.1.16) Postbus 9520 2300 RA Leiden Tel. +31 (0)71 527 7552 Fax +31 (0)71 527 7700

IJzermans, mw. mr. M.G. (Maria) Univ. van Tilburg, FRW, dept EER Kamer Y126 Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Zeegers, Nicolle Rijksuniversiteit Groningen Department of Legal Theory Faculty of Law University of Groningen P.O. Box 716 9700 AS Groningen

Zouridis, prof, mr. dr. Stavros UvT, zie website

Over de VSR

Een reactie plaatsen De VSR stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de beoefening van de sociaal-wetenschappelijke studie van het recht. Zij verenigt Nederlandstalige beoefenaren van de rechtssociologie, de rechtsantropologie, de rechtspsychologie, maar ook juristen, bestuurskundigen, criminologen en mensen uit de bestuurs- en beleidspraktijk die in onderzoek op dit terrein geïnteresseerd zijn. De vereniging telt in Nederland en België ongeveer 170 leden.

De VSR beschikt over het eigen tijdschrift Recht der Werkelijkheid, dat driemaal per jaar verschijnt. Leden van de VSR ontvangen dit tijdschrift automatisch. Elk derde nummer van de jaargang is een themanummer.

Jaarlijks organiseert de VSR een Jaarvergadering (in december) die doorgaans anderhalve dag duurt. De afgelopen jaren waren thema’s onder meer:

De VSR belegt eenmaal per jaar (in juni) een studiemiddag waar recente proefschriften aandacht krijgen.

De VSR treedt op als belangenbehartiger van de onderzoeksgemeenschap, onder meer in contacten met universiteiten, met NWO en met buitenlandse organisaties.

Lidmaatschap

Een reactie plaatsen U kunt lid worden door u aan te melden bij de penningmeester van de VSR via e-mail. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

De contributie over 2017 bedraagt voor gewone leden € 65 per jaar. Voor promovendi geldt een gereduceerd tarief van € 50 per jaar.

Alle leden moeten de contributie overmaken op giro 3829379 tnv VSR. Voor de leden die in het buitenland wonen: Het IBAN nummer is NL92INGB0003829379 en het BIC is INGBNL2A.

Samenstelling van het bestuur

Een reactie plaatsen Het bestuur van de VSR is per 2015 als volgt samengesteld:

Ashley Terlouw (RU) - voorzitter Nienke Doornbos (UvA) - secretaris Willem Bantema (UG) - penningmeester Betty de Hart (RU en VU) Wibo van Rossum (UU) Marijke ter Voert (WODC) Tom Daems (KU Leuven) Sandra Taal (UU)

De VSR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40533970.

De statuten van de vereniging worden aan leden op aanvraag toegezonden.

Voor mailings aan de leden kunt u via e-mail met de VSR contact opnemen.

Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is het tijdschrift van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht. De leden van de VSR ontvangen Recht der Werkelijkheid automatisch. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar. Elk derde nummer is een themanummer.

Vanaf 2010 wordt het tijdschrift door Boom uitgegeven. De gepubliceerde artikelen vanaf 2010 kunt u op de website van Boom vinden.

Redactieleden

De redactie bestaat uit Rob Schwitters (vz; Amsterdam), Peter van Wijck (Leiden), Bernard Hubeau (Antwerpen), Carolien Klein Haarhuis (WODC), Suzan Verberk (Raad voor de Rechtspraak), Hilke Grootelaar (Utrecht), Nina Holvast (Rotterdam), en Peter Mascini (Rotterdam).

Redactiesecretariaat Hilke Grootelaar, h.a.m.grootelaar@uu.nl UU, Utrecht

Redactieraad Agnes Schreiner (UvA) Leny de Groot - Van Leeuwen (RU) Nick Huls (EUR en UL) Jean van Houtte (UA) Marc Hertogh (RUG)

Uitgever Boom Juridisch Den Haag

Voor correspondentie over advertenties kunt u bij de uitgever terecht.

Aanwijzingen auteurs

Aanwijzingen auteurs Recht der Werkelijkheid

Als download in PdF: Auteursinstructies 2016

Aanwijzingen auteurs Recht der Werkelijkheid

Bijdragen

Recht der Werkelijkheid kent vijf typen bijdragen: artikelen, recensies, review essays, werk in uitvoering en bijdragen voor de rubriek Forum. Bijdragen kunnen in het Nederlands en in het Engels worden aangeleverd.

Een artikel heeft een lengte van 5.000-7.000 woorden. De redactie beoordeelt aan de hand van anonieme referenties of de tekst voor plaatsing in aanmerking komt. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk bericht van de redactiesecretaris. Bij plaatsing wordt u verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines.

Een recensie heeft een lengte van 2.000 woorden. De redactie toetst deze bijdrage slechts marginaal. Een recensie heeft een eigen titel. Direct na de titel wordt het volgende vermeld: auteursnaam en titel van het besproken boek, plaats van uitgave, uitgever, de serie waarin het boek verscheen, het aantal pagina’s en een aanduiding van eventuele indices, appendices, inclusief de prijs, ISBN.

Een review (essay) heeft een lengte van 4.000 woorden. De redactie toetst deze bijdrage slechts marginaal. Ook hiervoor geldt: de bijdrage heeft een eigen titel en de besproken werken worden direct daarna weergegeven op dezelfde wijze als hierboven vermeld bij ‘recensies’.

Een bijdrage voor werk in uitvoering is een weergave van de opzet, theorie en methode van een promotieonderzoek en omvat 1500 woorden. De auteur wordt verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines.

Een bijdrage aan de rubriek Forum heeft een lengte van 2.000 woorden (ongeveer 5 pagina’s). De bijdrage moet de vorm hebben van een korte, krachtige verdediging (dan wel verwerping) van een stelling. De auteur wordt verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines. Voor een forumbijdrage wordt u benaderd door de verantwoordelijke redacteur van het betreffende nummer. Als u uit eigen beweging een bijdrage wilt schrijven, verzoeken wij u van te voren contact op te nemen met de redactie via Hilke Grootelaar.

Aanlevering bijdragen Voor alle bijdragen geldt dat u deze aanlevert per e-mail (in Word). Alle bijdragen (met uitzondering van recensies en reviews) zenden aan de redactiesecretaris Hilke Grootelaar, h.a.m.grootelaar@uu.nl. Recensies & reviews zenden naar Carolien Klein Haarhuis, c.m.klein@minvenj.nl.

Wordt uw bijdrage geplaatst, dan zal de redactie u verzoeken enige gegevens aan te leveren ten behoeve van de rubriek ‘Over de auteurs’.

Spelling en lay-out van de bijdragen

Algemeen

Literatuurverwijzing in de tekst en in de noten

Noten

Literatuurlijst

Regeling auteursrecht Met inzending van uw bijdrage verklaart u akkoord te gaan met de volgende regeling. Het auteursrecht berust bij de auteur. De Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht heeft het recht de bijdrage via het internet digitaal openbaar te maken. De auteur vrijwaart de uitgever en de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke

bestudering van het Recht tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud, de titel en de vorm van het werk. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk door de auteur gemachtigd de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren als bedoeld in art. 17, lid 2 Auteurswet 1912 en het KB van 10 juni 1974, ex art. 16b Auteurswet 1912 (alsmede bepalingen die deze regelingen mochten wijzigen of aanvullen) te innen en/of daartoe in of buiten rechte op te treden. Van de hieruit voortvloeiende netto-opbrengsten ontvangt de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht 50%

Gepubliceerde artikelen 1990-2009

ADAMS, MAURICE, Euthanasia: the Process of Legal Change in Belgium, Reflections on the Parliamentary Debate; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 29-47

Aeken, Koen van, Naar een evolutionair instrumentalisme; jrg 24 (2003) nr 2, p, 21-39.

ANDERS, GERHARD, U.S. Law and the Myth of ‘Authentic’ Indigenous Identity: good reasons for the recognition of the right of self-identification, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 81-102

ASSIES, WILLEM, Inheemse volken in Latijns-Amerika: enige kanttekeningen ten behoeve van beleidsvorming, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 33-58

BAKKER, ERIC DE, Wantrouwen rond het witte goud. Hoe uitvoeringsinstanties en aspergetelers elkaar cynisch bejegenen. Jg. 17 no 1 (2002), p. 23-41

Bakker, Erik de, Escaping the Iron Cage: Framing Weber’s Concept of Legitimacy. 2008 nr 3, p. 47.

BATTIN, MARGARET P., New Life in the Assisted-Death Debate in the USA, Scheduled Drugs vs NuTech; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 49-63

BENDA-BECKMANN, F. VON, Rechtsanthropologie, rechtssociologie en rechtspluralisme bezien vanuit rechtsanthropologisch perspectief; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 47-64

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, Uncommon questions about property rights; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 8-14

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, Recht, tijd en maatschappij; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 135-160

BENDA-BECKMANN, F. VON & K. VON BENDA-BECKMANN, Law in society: from blindman’s-buff to multilocal law; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 119-139

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON & KEEBET VON BENDA-BECKMANN, De duurzaamheid van rechtsgemeenschappen en gemeenschapsrechten, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 7-36

BENDA-BECKMANN, F. VON, K. VON BENDA-BECKMANN, H.L.J. SPIERTZ, Water Rights and Policy, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 77-100

BENDA-BECKMANN, KEEBET VON & ANDRÉ HOEKEMA, Inleiding, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 1-6

BERG, ADRI VAN DEN, Vrouwen en grond in Kameroen. Strategieën en konflikten; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 41-66

Peter van den Berg, Lawyers as Political Entrepreneurs? A Historical perspective on the Contribution of Lawyers to Legal Integration in Europe. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 163-190.

Berg, Willemijn van den, Zelfregulering in een studentenvereniging, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 45-54.

BERGH, G.C.J.J. VAN DEN, Recht, emancipatie en traditie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 12-26

BERGH, GOVAERT C.J.J. VAN DEN, Property versus Ownership. Some cursory notes, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 167-176

BERGH, GOVAERT VAN DEN, Bij de dood van Mohamad Koesnoe (1927-1998). Een nabeschouwing over multinationaal en interdisciplinair onderzoek van recht, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 71-80

BERGH, GOVAERT VAN DEN, CHRIS LORENZ & ROEL PIETERMAN, Ter inleiding; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 5-12

BEUKELMAN, ANNEMIEKE, De verhouding tussen curator en rechter-commissaris in faillissement; 2001/1 p. 65-76

BLAD, JOHN, Strafrecht en bemiddeling: opkomst en toekomst van herstelrecht in Nederland; jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 51-71.

BLANKENBURG, ERHARD, De querulant als gevolg van het aanbod aan hoger beroep; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 13-22

Blondeel, Paul en Hendrik Wagenaar, De woorden weer bij de dingen brengen. Over oneigenlijke termen in het vertrouwensdebat en de bijdrage van mensen die we laaggeschoold noemen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 145-160.

BÖCKER, ANITA & PAUL MINDERHOUD, Migranten en sociale zekerheid: De perspectieven van Nederlandse uitvoeringsfunctionarissen en Turkse cliënten; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 43-62

Boekhout van Solinge, Tim, Omgaan met illegale drugs. jg 27/2 (2006) p. 9-22

BOIN, A. & S RESODIHARDJO, Hervormer of stoorzender? Effecten van rechterlijke interventie in het Amerikaanse gevangeniswezen; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 147-166

Bolier, Kirsten, en Nienke Doornbos, In blijde verwachting? Een analyse van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over zwangerschapsdiscriminatie. 2009/2 p. 33 Pregnancy discrimination cases: outcome and compliance Summary: In this article we report on our research which aimed to investigate which fac-tors influence the outcome of pregnancy discrimination cases of the Dutch Equal Treatment Commission (CGB) and the compliance of respondents with this outcome. We studied equal treatment legislation and all 188 cases between the period of September 1994 and March 2008. The results show that equal treatment legislation hardly leaves any room for objections raised by the re-spondents. The arguments made by the employers are often based on financial or other business-related burdens, even though these arguments are legally irrelevant. We assume that the strictness of the legislation might cause the lack of willingness to comply with the outcome. This presumption is confirmed by the fact that the legal representatives of employers put forward these irrelevant arguments as well. Furthermore, the results show that the nature of the relation of the applicant with the respondent has an influence on the compliance of the respondent with the outcome. Respondents are more likely to comply in cases where the applicant is already working for the employer instead of applying for a job. The results also show that non-profit organizations are more likely to comply with the outcome than profit organizations.

BOOGAARD, HENK VAN DEN & BRAM VAN STOLK, Potenrammers: vandalisme tegen mensen; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 57-70

BOUCKAERT, BOUDEWIJN, Misschien geen vrienden, waarschijnlijk wel bondgenoten. Bedenkingen over de nauwe kloof tussen de rechtssociologie van het handelen en de rechtseconomie van de sociale coöperatie; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 44-74

BOUQUET, EMANUELLE & JEAN-PHILIPPE COLIN, From Legal Norms to Local Land Regulation. A case study from Mexico, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 101-120

BOUTELLIER, HANS, De veiligheidsutopie. Contouren van strafrechterlijk beleid; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 23-40

Boutellier, Hans, Een nieuwe ordening: een verkenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 29-44.

BRANTS, CHRISJE, De ongerijmdheid van bankierscultuur en criminaliteit; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 83-93

BROERSEN, THEO, Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers – Goed bedoeld maar onuitvoerbaar; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 47-57

Bruinsma, Fred and David Nelken (editors) Introduction. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Bruinsma, Fred and Matthijs de Blois, Pluralism in the Netherlands and laïcité in France: the Islamic Challenge at a Symbolic Level. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

BRUINSMA, F., De kif van een azijnpisser; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 125-126

BRUINSMA, FREEK, In memoriam prof.mr. A.A.G. Peters (1936-1994); jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 203-208

Bruinsma, Fred J., The Room at the Top: Separate Opinions in the GRand Chambers of the ECHR (1998-2006). jg 28 nr 2, (2007) p. 7-24.

BRUINSMA, F. & C. SCHILLEMANS, Procesbeleving in kort geding; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 95-111

BRUINSMA, FREEK & JAKKO GUNST, Advocaten in loondienst. Over de geringe effectiviteit van de gewijzigde Praktijkverordening. 17/2 (2002) p. 21-32

BRYDE, BRUN-OTTO, Property Rights and environment. The German Experience; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 15-26

BURG, WIBREN VAN DER, Morele beroepsdeformatie. Enkele hypothesen over de professionele moraal van juristen; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 13-34

Burgess, Adam en Roel Pieterman, Bridging the Gap with Precautionary Politics or the Institutionalisation of Mistrust. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 57-78.

Buskens, Vincent en Werner Raub, De sociale inbedding van het economisch verkeer: een theoretische schets en resultaten van empirisch onderzoek naar afnemers en leveranciers, jg 25 (2004) nr 1, p 7-30.

CLAY, PATRICIA M., Fishermen Views on Property in the Northeast Fishery: Private versus Common, Quotas versus Territories, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 121-144

CLIQUET, R. Sociobiologie van het gezin, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 25-58

COTTAAR, ANNEMARIE, LEO LUCASSEN & WIM WILLEMS, Recht of onrecht? Het 19e en 20e eeuwse beleid jegens zigeuners en woonwagenbewoners in West-Europa nader beschouwd; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 114-140

Marnix Croes, Ketenpartners? Duitse politie en Duitse rechters tijdens het nationaal-socialisme, jg 25 (2004) nr 2, p. 13-30.

CROMBAG, H.F.M., On the Europeanization of criminal procedure; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 27-42

Dekker, Paul en Tom van der Meer, Een landenvergelijking van vertrouwen en ervaren bedreigingen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 131-144.

DELANOEIJE, E., F. VAN LOON & Y. WOUTERS, Conflictafhandeling in Vlaanderen. Een empirisch onderzoek naar het verloop van burgerrechtelijke geschillen; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 79-97

DIJK, HAN VAN, Land Tenure, Territorality and Ecological Instability: A Sahelian case study, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 17-46

DOORNBOS, NIENKE, De toepassing van snelrecht in asielzaken: ‘werkelijkheid’ en ‘reconstructie’, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 1-22

DOORNBOS, N., Klagen over arts en advocaat. Ervaringen van klagers na afloop van de klachtenprocedure; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 73-93

Dorbeck-Jung, Bärbel & Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Op weg naar bruikbare overheidsregulering? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 9-18.

Dorbeck-Jung, Bärbel & Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Het programma Bruikbare rechtsorde, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 19-32.

Dorbeck-Jung, Bärbel en Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Conclusies: Lessen over bruikbare overheidsregulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 177-182.

DRONKERS, J. Het effect van contact met de vader na echtscheiding op het welzijn van middelbare scholieren, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 119-138

DUIJVENDAK, MAARTEN, Openbare orde, collectieve actie en regionale cultuur in Groningen en Noord-Brabant. Recht als object van sociale geschiedenis; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 51-64

Economides, Kim, The road to Justice Revisited. Current Trends in Professional Legal Ethics. jg 27/1 (2006) p 3-18.

EIJSBOUTS, W.T., Het (reddend) tekort van Europa, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 133-150

ELDIJK, AB VAN, Collectieve goederen en private rechten; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 4-7

Elffers, Henk, “Rules have been of interest to social scientists for many years.�? In memoriam Dick Hessing (1943-2003); jrg 24/1 (2003) p 5-20

ELFFERS, HENK, Een evaluatie van de evaluatie van de MOT, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 40-54

ELLIAN, AFSHIN, Onverzoenlijkheid. Zuid Afrika: amnestie, straf en verzoeningswaarheid; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 41-58

EPPINK, A., Verburgerlijking: een hypothese over verschillen in criminaliteit van Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 121-136

Erp, Judith van en Taco Brandsen, Maatschappelijke controle als reguleringsmechanisme. Groene stroom zonder wettelijke dwang? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 97-116

FAURE, MICHAEL, Eerstingebruikneming in het milieurecht: een rechtseconomische analyse; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 147-178

FISCHER, PIM, Waarom verhalen werknemers na een bedrijfsongeval de geleden schade niet op hun werkgever?; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 25-51

FISELIER, JAN & FONS STRIJBOSCH, Inleiding; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 5-17

FOBLETS, M.-C., Salem’s circumcision: the encounter of cultures in a civil law action. A Belgian case-study; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 43-56

FOBLETS, MARIE-CLAIRE, De Parijse besnijdenis-processen: Franse rechters in het ‘beschavingsoffensief’; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 107-119

FOBLETS, MARIE-CLAIRE, Vrouwenbesnijdenis; over handhavingsmodellen van mensenrechten; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 201-205

GALENKAMP, MARLIES, Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma?, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 37-54

GEEST, GERRIT DE, Private versus gemene eigendom: de ‘Strategy of the Commons’ herbekeken; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 132-146

Gelder, Jean-Louis van, Tenure security. 2009 nr 1 By the end of 2007, the world’s urban population had outnumbered the amount of people living in rural areas. Urbanization is expected to increase strongly in the developing world over the coming years, most of it through informal ways of accessing land and housing. In the initiatives of governments and donor organizations to deal with these developments, the concept of tenure security features increasingly prominently. It is inter alia expected to encourage invest-ment in housing improvement, facilitate access to public services such as gas, water and electricity and also to make formal credit available. There is, how-ever, no consensus as to what tenure security exactly means or how it is to be established. In the present paper, development policy based on establishing tenure security through land titling is critically examined and with the emphasis on urban informality in Latin America, an alternative concept of tenure security is proposed.

Gerits, Roel, The dynamic of local security governance: the Zwelethemba model. 2005/2 p 5-26

GESTEL, ROB VAN, Milieuwetgeving van de toekomst; 2001/2 p. 5-32

Gijsegem, Veerle van, Anno 2000 vliegen heksen nog steeds… de gevangenis in… 2005/1, p 5-30

Gommer, Hendrik en Marcel Meuleman, De afhankelijke en belangeloze rechter. jg 28 nr 1 (2007) p 7-26.

Gommer, Hendrik, Edwin Woerdman en Joris Lammers, De bemoeienis van politici met rechters. 2008/1 Summary ‘The interference of politicians with judges’ Dutch politicians sometimes express their opinion on legal cases that are sub judice. That means that they give their view on a court case where no decision has yet been taken by the judge. To find out why politicians do that, we have sent a questionnaire to members of parliament in the Netherlands. They were asked to score fifty theorems and their answers were grouped in five attitudes. Our statistical analysis shows that a lack of faith in judges leads to a desire to control the judge. Interference with the judicial process is further stimulated when politicians want to make themselves seen in the media. Politicians also appear to be more inclined to interfere when they don’t find the separation of powers that important. We found that many politicians are critical of judges, but also that most of them have a lot of confidence in the judge. Interference will remain infrequent.

GRIFFITHS, JOHN, De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel van wetgeving; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 27-46

GRIFFITHS, J., De interdisciplinaire studie van de rechtspolitiek, Jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 3-28

GRIFFITHS, JOHN, Comparative Reflections: Is the Dutch Case Unique?; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 197-205

Griffiths, John, Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant?, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 213-221.

Griffiths, John, Hoe ik rechtssocioloog werd en wat ik deed toen ik het eenmaal was. jg 27/2 (2006) p 23-42.

GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE & L.H.A.J.M. QUANT, Vooraf: ethiek in het oog van de orkaan; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 7-11

GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE & M.M. KOMMER, Rechter en wetgeving: participatie of terughoudendheid?; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 137-150

GROOT-VAN LEEUWEN, LENY DE & FONS STRIJBOSCH, Van de redactie; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 1-2; jrg. 18 (1998), nr. 1.

Hart, Betty de, Dubbele nationaliteit: papiertje of identiteit? 2005/1 p. 31-46

Havinga, Tetty, Private regulering voedselveiligheid. De supermarkt als regelgever en handhaver, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 189-212.

HAVINGA, TETTY, ANITA BÖCKER, KEES GROENENDIJK, De sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving; jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 1-23.

HAVINGA, TETTY & BEN SLOOT, Recht: bondgenoot of barrière bij emancipatie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 3-11

Havinga, Tetty, Wat voor vlees zit in de kuip? Consumentenvertrouwen en consumentenzorgen rondom de veiligheid van voedsel. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 109-130.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van en Taco Brandsen, Brancheorganisaties en gedragscodes: de spagaat van zelfregulering, jg 25 (2004) nr 2, p. 31-52.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van, Regels en macht in geschillen over geluuidshinder van buren: een verfijning van de theorie van geschilprocessen; jrg 24 (2003) nr 2, p, 5-20.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van en Bärbel Dorbeck-Jung, Zelfregulering en de wijze waarop artsen omgaan met medische dossiers, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 147-175.

HEIDE, AGNES VAN DER, GERRIT VAN DER WAL, PAUL VAN DER MAAS, BREGJE ONWUTEAKA-PHILIPSEN, End-of-Life Decisions in Six Countries, A Research Note; 2001/3 (themanummer Regulating Physician-negotiated Death) p. 129-134

HEIJS, ERIC, Nederlanderschap in de Nederlandse koloni’n: Regulering van immigratie vanuit de koloniën door nationaliteits-beleid in Nederland; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 21-42

Hellemont, Elke van, Van de stam naar de straten van Parimaribo. Gedetineerde Marrons en hun criminele loopbaan. jg 28 nr 2 (2007), p 25-50.

HERTOGH, M.L.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN, Gevolgen van geschillenbeslechting. Het ontnuchterende effect van het natraject.; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 1-13

HESSING, DICK & HENK ELFFERS, Een belasting voor de rechtseconomie? Een blik op twintig jaar onderzoek naar belastingontduiking; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 93-108

HOEKEMA, A.J., Editorial; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 5-6

HOEKEMA, ANDRÉ, Onderhandelend bestuur; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 97-114

HOEKEMA, A.J., Het eerlijkheidsbesef van de gewone, normale mens; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 29-50

HOEKEMA, ANDRÉ J., De samenleving van rechtsgemeenschappen: oefenen in pluralistische legaliteit, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 55-92

HOEKEMA, ANDRÉ J., Amerikaanse toestanden in het claimgedrag?, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p.23-35

HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN, Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie, Jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 29-66

d’Hondt, Laure, Mediatie in Guatemala. Een bijdrage aan een vreedzame samenleving? 2008/1. Summary ‘Mediation in Guatemala’ Mediation is on the rise in Guatemala. In this multicultural society that has a weak rule of law there is little trust in the state law system. Informal ways of dispute settlement are popular. NGO’s, state and semi-state invest in different forms of mediation as an alternative for the legal procedure. The state links mediation to courts; NGO’s and semi-state focus on local community leaders as mediators. Characteristic of mediation is the liberty of the conflicting parties to find a solution within their own conditions, without the limits, and protection, of a legal procedure. This provides opportunities but also creates dangers. The article shows the possibilities of mediation in a society where the state isn’t a good dispute settler. It also demonstrates the dangers of mediation; consequence of the liberty is that there is not much protection of the weaker party. As the state doesn’t offer an alternative mediation becomes vulnerable to abuse of power.

HUBEAU, B, Het natraject van rapporten en aanbevelingen van een ombudsman; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 53-72

HOUTTE, J. VAN, Familierecht en familierealiteit. Een rechtssociologische en paradigmatische benadering, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 95-118

HUIZING, ALLARD, Regulering en juridische orde bij Weber; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 39-59

HULS, NICK & JOSINE OPSTELTEN, In polderprocessie naar een Mesothelioom-instituut, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p.36-55

HULS, N.J.H., Het interne en externe natraject van rechterlijke uitspraken. Van Leemhuis tot Luhman; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 133-146

Huppes-Cluysenaer, Liesbeth, Robert Knegt and Oliver W. Lembcke (editors) Introduction. 2008 nr 3, p. 1.

Huppes-Cluysenaer, Liesbeth, Turning the State into a Household: From Judicial Law to Administrative Law. 2008 nr 3, p. 125.

HUPPES-CLUYSENAER LIESBETH, Vijf stellingen over het pragmatisme, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 18-39

HÜSKEN, FRANS, Staatsvorming, commercialisering en criminaliteit: Grensgebieden in Gelderland en Java; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 95-106

HUYSE, L., The criminal justice system as a political actor in regime transitions. The case of Belgium (1944-1950); jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 87-96

IETSWAART, HELEEN, Waar moet dat heen? Over wetenschap en politiek; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 194-200

IPPEL, PIETER, Een beperkte inburgering. De rol van het recht bij de ‘emancipatie’ van psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 105-113

JANSEN, CORJO, Over levensbetrekkingen. Natuurrecht en wetenschap der samenleving in de tweede helft van de negentiende eeuw; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 97-116

Janssen, J., Van zitting tot zitten: schuld en schuldgevoelens in de strafrechtelijke keten. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 65-76

JETTINGHOF, ALEX, Een geval van zelfregulering; kwaliteitszorg en de verspreiding van het ISO-certificaat, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 55-67

Jettinghoff, Alex, Lawyers and European Legal Integration. Introduction to the Issue. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 3-12.

Jettinghoff, Alex, Western Legal Experts go East; The Dutch CILC Organisation and Legal Reconstruction in Central and Eastern Europe. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 143-159.

Jones, Guno, Over de instabiele betekenis van staatsburgerschap, staatloosheid en juridisch vreemdelingenschap. Nederlandse politieke vertogen over de burgerschapsstatus van ‘postkoloniale’ burgers. 2009/2 p. 11 On the instable meaning of formal citizenship, statelessness and legal alienage. Dutch political discourses on the citizenship status of ‘postcolonial’ citizens Summary: This article demonstrates how Dutch politicians have in- and excluded people from the former overseas Dutch colonies in/from the Dutch legal and imagined community, against the backdrop of decolonization and increased migration to the Netherlands. Political discourses by members of the Dutch Government and Parliament in the wake of World War II demonstrate the contingent meaning of Dutch citizenship of people in and from the (former) Dutch colonies of Indone-sia, Suriname and the Dutch Antilles. These discourses not only illustrate that formal Dutch nationality as such can proof to be an uncertain status that can be lost. They also illuminate how politicians have redefined the meaning of Dutch citizenship of people from the colonies (who remained Dutch citizens) in con-nection with discourses on their identities. As a consequence, their rights of free migration and settlement in the Netherlands were problematized, both symbolically and via policies. However, Dutch political discourses and related policies are also characterized by instances of partial inclusion of legal aliens and stateless people from the former colonies who lost Dutch citizenship, often to compensate for political injustices in the past. Agency by postcolonial citi-zens played an important role in bringing about these changes. In sum, formal citizenship, statelessness and legal alienage turned out not to be stable predic-tors of positions in Dutch society: their meaning was and is constantly mediated by power relations.

JONG, H.M. DE, De conceptuele grondslag van de gemeentetheorie, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 109-132

KAPTEIN, H.J.R., Ad vocatie. Het vege teken van de eed: ‘folklore’ en verplichting; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 69-92

KARSTEN, LUCHIEN, De achturendag ter bevordering van de emancipatie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 86-104

Keep, Helen and Rob Midgley, The Emerging Role of ubuntu-botho in Developing a Consensual South African Legal Culture. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

KERKMEESTER, HEICO, Een vergeten hoofdstuk uit het leven van W.F. Wertheim: zijn rechtseconomische proefschrift, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 1-32

Klamt, Martin, Militant Democracy and the Democratic Dilemma: Different Ways of Protecting Democratic Constitutions. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Klein Haarhuis, Carolien en Bert Niemeijer, Wetten in werking. Over interventies, werking, effectiviteit en context. 2008 nr 2 p. 9. Summary ‘Evaluations of law’: A large share of policy interventions in the Netherlands is captured in laws. Despite the growing piles of evaluations of laws, a clear picture of the overall proceeds of laws is lacking so far. This contribution contains the results of a synthesis investigation into a large number of Dutch evaluations of laws. We collected 75 evaluation reports that were completed in the period 1998-2005, covering a variety of policy domains. We performed our synthesis on 59 methodologically sound reports, using a realist evaluation framework. First, we unravelled the various interventions in laws. We found that most interventions were directed at executive bodies rather than citizens or businesses. We also found that only part of the end objectives of laws were actually achieved. In line with the realist evaluation approach, we then attempted to map out the chains of events (mechanisms) produced by interventions in laws. We found that many evaluations lacked an explicit reconstruction of these chains of events. Nevertheless, we found eleven basic mechanisms, for example ‘agencification’ and ‘self-management’, to recur across laws and across policy domains. Finally, we synthesised findings relating to the influence of context on the functioning of laws. We found, for example, that adjacent rules and regulations as well as managerial cultures inside implementing bodies affected the functioning of various laws to a significant degree.

KLIJN, ALBERT, Onafhankelijk bij de wetgever op schoot?; jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 25-49.

KLIJN, A., The poor, the rich and the attorney. On the progress of Dutch socio-legal research in legal services distribution; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 98-118

KLIJN, ALBERT EN SYLVIA VAN LEEUWEN, De sociale advocatuur in de jaren negentig (en verder?). Over het aanbod in samenhang met de vraag en de institutionele context, jrg 17 (1996), nr. 1 p.1-23

KLIJN, ALBERT, MARGARET OTLOWSKI, MARGO TRAPPENBURG, A Comparative Analysis of Euthanasia Regimes, Introduction to the Issue; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 3-7

KLIJN, ALBERT, Will Doctors’ Behaviour Be More Accountable Under the New Dutch Regime? Reporting and Consultation as Forms of Legal Control; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 157-178

Klink, Bart van en Nicolle Zeegers, De identificatieplicht als middel tot de-anonimisering en disciplinering. Politieagenten aan het woord. 2008 nr 2, p. 35 Summary ‘The enforcement of the identification duty by police officers’ Since 1 January 2005, citizens in the Netherlands are obliged to show their ID if a police officer asks them to. The (extended) identification duty is meant to prevent crimes and to improve the enforcement of the law. Bart van Klink (Tilburg University) and Nicolle Zeegers (University of Groningen) have investigated how the identification duty is enforced in legal practice by interviewing 12 police officers in 4 different cities and looking at statistical data on enforcement. According to most of the police officers interviewed the identification duty helps to remove anonymity from citizens, which may keep them from committing crimes (in particular crimes in groups, e.g., hooligans). Moreover, the identification duty appears to be instrumental in normalizing citizens: by asking for an ID, police officers are able to discourage behaviour that conflicts with some (legal or moral) standard of normality. This small-scale empirical research indicates that police officers stress the law’s preventive effect. Although prevention may be a valuable goal, it may also constitute a pretext for far-reaching intrusions on citizens’ freedom. An important normative question is how to prevent the police from using this legal instrument too actively for the sake of prevention.

KLINK, B.M.J. VAN, Het hele symbolische schouwspel. De betekenis van de Commissie gelijke behandeling in concreto; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 33-51

Knegt, Robert, Legitimacy, Representations of Order and Accountability. 2008 nr 3, p. 87.

Knegt, Robert en Ceciel Rayer, ‘Bruikbare’ regulering van arbeidstijden: ervaringen met terugtred van de overheid, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 73-96.

Kocken, Joris, Questioning Legitimacy or Why Social Scientists Find Legitimacy Where None Exists. 2008 nr 3, p. 7.

KOCKEN, JORIS, De notaris als magistraat of ondernemer? Een professie-theoretische benadering; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 35-54

KOCKEN, JORIS, De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 77-93

KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER, Redactioneel; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 9-12

KOENRAADT, F., Gedragskundige rapportage pro justitia over allochtone verdachten; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 137-152

Köhne-Hoegen, Ernestine, De raio-opleiding als socialisatieproces: uittreders aan het woord. 2008/1 Summary ‘Dutch Judicial Training as a Socialization Process’ In the Netherlands, approximately 40% of the judiciary come into post through a six-year on-the-job training programme for candidate judicial officers. This programme can be described as a socialization process. Interviews with candidates who have either opted out of the training programme, or who have been expelled, reveal that there are several mechanisms of social control. Among them there is the unique ‘floating’ position and role of the candidate within the judicial organisation, the complex relation between the trainee and his supervisor, a perception of having no say and a tendency towards depersonalisation. As a result, the trainees find themselves under considerable pressure to conform to the cultural and behavioural norms that prevail within the judiciary, or, alternatively, to leave the training programme. In this article, a detailed analysis is given of the mechanisms of social control underlying the socialization process. The levelling effects of the programme may result in the exclusion of non-average candidates at both ends of the scale. This ensures the continued existence of a judiciary whose members have moderate views and interests, whereas Dutch society may well be in need of more variation within its judiciary.

KOMTER, MARTHA, De verdeling van kennis in de rechtszaal; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 3-19

KONING, P.J. DE, D.J. HESSING, De kosten van drugsbeleid; jrg. 21 (2000) nr. 1, p. 1-24.

KOPPEN, P.J. VAN, Introducing docket control at the Dutch Supreme Court; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 7-26

Krop, Berber, Ben van Velthoven en Marijke ter Voert, Over meten en samenloop van juridische problemen in de delta. jg 27/1 (2006) p 19-46.

Kurkchiyan, Marina, The Impact of the Transition on the Role of Law in Russia. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

LAMUR, HUMPHREY E., Was zelfmoord de enige uitweg? Antropologische dimensie van een unieke strafzaak (noot); jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 153-160

Robert Lee, The Brussels Law Office. Between Realism and Functionalism. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 65-85.

Leenes, Ronald en Corien Prins, Techniek als alternatief reguleringsinstrument. Implicaties voor privaatrechtelijke verhoudingen. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 117-134.

LEEUW, FRANS L., Doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer als regelgeleide organisatiekunde met een rechtssociologisch tintje?, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 35-70

Lembcke, Oliver W., The Dynamics of Legitimacy: A Critical Reconstruction of Max Weber’s Concept. 2008 nr 3, p. 33.

Leij, B. van der, Van instrument naar deelnemer? De bejegening van getuigen in strafzaken. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 95-116

LIGT, LUUK DE, Symbolische wetgeving in het Romeinse rijk?; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 65-76

Lindert, Hanneke van, Peter P. Groenewegen & Frans C.B. van Wijmen, Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief. Naar een empirisch toetsingskader voor de werking van informed consent (Wgbo); jrg 24 /1 (2003) p. 21-38.

LOON, FRANCIS VAN & STEPHANE DELRUE, Gedwongen uitvoering van vonnissen door gerechtsdeurwaarders. Een empirische reconstructie van de uitvoeringspiramide in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 31-38

LORENZ, CHRIS, De bestudering van het verleden vanuit historisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 161-187

MACNAUGHTON, ANDREW, Seeing the Forest AND the Trees: Indirectly regulkating private woodlots in Eastern Canada, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 47-60

Madsen, Mikael Rask & Antoine Vauchez, European Constitutionalism at the Cradle. Law and Lawyers in the Construction of a European Political Order (1920-1960). Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 15-34.

Malsch, M., De burger in de rechtspraak: samenvatting en conclusies. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 135-146.

Malsch, M., F. van den Berg, I. de Bruijn, H. Buist, J. de Keijser en H. Nijboer, De ideale rechtbank: openbaarheid en gerichtheid op de buitenstaander. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 117-134.

Malsch, M. en E. de Bakker, Niet-professionele procesdeelnemers over de rechtspraak: inleiding. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 3-12.

Malsch, M., Door het oog van verdachte en dader: ervaringen en meningen over de gang door het strafproces. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 41-52.

MALSCH, M. & J.F. NIJBOER, Een president met het hart op de goede plaats?, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 68-80

MALSCH, MARIJKE & RAPHAELA CARRIÈRE, Dading en bemiddeling, geschikt voor het strafrecht?, jrg 17 (1996), nr. 1 p. 25-38

Manen, Niels F. van, Legitimacy and Types of Legality. 2008 nr 3, p. 67.

MANEN, NIELS VAN, Eigenbelang, chaos en sociale orde; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 75-92

MEIJERS, L.C.M., Ethische dilemma’s van het openbaar ministerie; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 123-136

Mifsud Bonnici, Jeanne Pia, Internet Service Providers and Self-Regulation: a process to limit Internet Service Providers Liability in Cyberspace, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 133-146.

Minekus, W., Over verliezers en zondebokken: procesbeleving en attributietheorie in het civiele recht. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 13-40.

MINKJAN, E.E., Advocatuur, business en métier; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 55-68

MONTFORT, ANDRÉ VAN, De wetgever wikt, de ambtenaar beschikt. Ambtelijke besluitvorming bij de gemeentelijke woonruimteverdeling; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 98-118

MOORE, SALLY FALK, The ethnography of the present and the analysis of process; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 117-134

Mortier, Freddy & Luc Deliens, The Prospects of Effective Legal Control of Euthanasia in Belgium, Implications of Recent End of Life Studies; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 179-194

Mulder, José en Barbara Baarsma, Goed(koop) geregeld? Het gebruik van kosten-batenmethodiek bij de beoordeling van (zelf)regulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 149-168.

Nelken, David, Three Problems in Employing the Concept of Legal Culture. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

OLILA, JIM, Some Dutch thieves: guilty with an explanation; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 19-36

Oomen, Barbara and Iris Marchand, Legal Cultures, Blurred Boundaries: the Case of Transitional Justice in Uganda. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Oomen, Barbara, Constitutioneel bewustzijn in Nederland: van burgerzin, burgerschap en de onzichtbare Grondwet. 2009/2, p. 55 Constitutional consciousness in the Netherlands: civicness, citizenship and the invisible constitution Summary: Faced with increased individualization, debates on immigration and interna-tionalization, the Dutch government has recently appointed a Constitutional Review Commission to strengthen the Dutch constitution and enhance its social relevance. It is against this background that this article examines the place that the Dutch constitution currently holds in empirical and discursive understand-ings of citizenship in the Netherlands. From the vantage point of citizenship discourse, the interpretation of citizenship (burgerschap) in the Netherlands amongst policy-makers and the public at large hinges on civicness rather than on democratic citizenship, and departs from a strongly assimilationist perspec-tive: ‘burgerschap’ is essentially about participating in and adapting to the dominant culture. From the vantage point of the constitution, the current consti-tution’s main function is legal: constituting government powers and limiting their exercise. Legal scholars emphasize that the Dutch constitution hardly has a more symbolic or social role. These facts are contrasted with data from a representative survey under the Dutch adult population, which demonstrates how the Dutch hardly know anything about the contents of the constitution, but do have great confidence in the document, and consider it to be very important. Interestingly, respondents also emphasize the symbolic and societal function, in addition to the legal function of the constitution. This seems to point towards the possibility of an understanding of Dutch citizenship more firmly based upon the values embodied in the constitution.

Otlowski, Margaret, The Effectiveness of Legal Control of Euthanasia, Lessons from Comparative Law; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p.137-155

OUDE VRIELINK, MIRJAN, Wat doe je eraan? Een conceptueel model en een methode van waarneming ter bestudering van regels; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 25-40.

Oude Vrielink-van Heffen, Mirjan en Bärbel Dorbeck-Jung, Open normen en regeldruk: een bruikbaar wetgevingsconcept? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 53-72

Oude Vrielink-van Heffen, Mirjan en Bärbel Dorbeck-Jung, Verslag van het rondetafelgesprek over bruikbare overheidsregulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 169-176.

Oude Vrielink, Mirjan, Gouden leefregels in Brukske. Een verkenning van zelfregulering door actieve burgers. jg 28 nr 1 (2007) p 27-41.

PEPER, B & S. HOGENHUIS, Beter een goede buur … Effecten van bemddeling bij burenruzies; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p.15-32

PESSERS, D.W.J.M., Het belang van een onverzoenlijk recht; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 59-66

Peuker, Enrico, Legitimacy in the European Joint Administration: A Weberian Perspective. 2008 nr 3, p. 157.

PIETERMAN, ROEL, Rechtswetenschap en sociologie tijdens het leven van Hendrik Jacob Hamaker 1844-1911; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 15-46

PIETERMAN, ROEL, Rechtssociologie tussen sociologie en rechtswetenschap: John Griffiths en de theorie van de empirische rechtssociologie; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 5-24

PIETERMAN, ROEL, De plaats van de rechter. Macht en rationaliteit; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 29-50

PIETERMAN, ROEL, Het Amherst Seminar over het recht en het alledaagse leven; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 51-78

PIETERMAN ROEL, Rechtssociologie als sociologie van aanspreken, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 1-34

PIETERMAN, ROEL, Afscheid van Risico? Niet zonder gevaar!; 2001/1 p. 35-63

Pieterman, Roel, Paul Dekker en Henk Elffers, Vertrouwen, veiligheid en good governance: trends, thema’s en nieuwe vragen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 1-14

Ploeg-Juk, Triny van der, Het proces van zelfregulering van levensverkortend handelen bij pasgeborenen, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 107-132.

PLOEG, TYMEN J. VAN DER, Tussen recht en werkelijkheid, de onverzoenlijkheid tussen het juridisch en sociologisch denken; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 95-110

POOL, ROBERT, De sociale context van beslissingen rond het levenseinde; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 71-82

Poortinga, Wouter, Vertrouwen en de perceptie van technologische risico’s. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 93-108.

Prabhat, Devyani, Examining Weber on Legitimate Domination: a Case Study of the Opposition to the Patriot Act in the United States. 2008 nr 3, p. 19.

PRADHAN, RAJENDRA & UJJWAL PRADHAN, Staking a claim: Law, Politics and Water Rights in Farmer Managed Irrigation System in Nepal, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 61-76

RAAIJMAKERS, M.J.G.C., Recht, ethiek en organisatie. De rol van de bedrijfsjurist als ‘inhouse counsel’; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 107-122

RAES, KOEN & HARRY WILLEKENS, Economische verklaringen van het recht: grondproblemen en -mogelijkheden; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 9-43

RAES, KOEN & HARRY WILLEKENS, Redactioneel; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 5-8

Rombouts, Heidy, De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie; 2001/1, p. 3-33

Rooks, Gerrit & Chris Snijders, Een hernieuwde kijk op dispuutpiramides, jg 25 (2004) nr 1, p 31-42.

Rossum, Wibo van, Dutch Judges Deciding Multicultural Legal Cases. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Rossum, Wibo van, De ‘legal iceberg’ opnieuw bekeken. Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 77-94

Rossum, Wibo van, Spiegels en omkeringen in de rechtszaal, 17/1 (1996) p. 39-52

Rossum, Wibo van, Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem, jg 17/2 (2002), p. 5-19

RYAN, BERNARD, Law and Economics and Employment Law; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 109-131

SCHEIWE, KIRSTEN & HARRY WILLEKENS, Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 139-160

Schepel, Harm, Professorenrecht? The Field of European Private Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 115-124.

SCHREINER, AGNES, Heilig moeten; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 93-106

SCHREINER, AGNES, De film Two Laws in een twilight zone, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 103-119

SCHREINER, AGNES, Max Gluckman, een wegbereider voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 59-78

SCHREINER, AGNES, Mulambwa’s wet; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 67-75

Schreiner, Agnes, The Common Core of Trento; A Socio-legal Analysis of a Research Project on European Private Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 125-140.

Schreiner, Agnes, Bij het verscheiden van Govaert van den Bergh (1926-2005). jg 27/1 (2006) p 47-54.

Schwitters, Rob, Tort, Social Aims and the Iron Cage: On the Relevance of Weber’s Concepts for the Analysis of Tort. 2008 nr 3, p. 99.

SCHWITTERS, ROB, Een calculerende solidariteit in wording; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 77-96

SCHWITTERS, ROB, Van de redactie; jrg. 18 (1997), nr. 2, p. 1-3

SCHWITTERS, ROB, Slipping into Normality? Some Reflections on Slippery Slopes; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 93-108

Schwitters, Rob, Signaalwerking: positieve symbolische effecten in het werk van Vilhelm Aubert. 2005/1 p. 47-66

SETERS, PAUL VAN, Een wereld van recht; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 5-14

Shaw, Gisela, Civil Law Notaries and the Challenge of Liberalisation: the Case of France. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

SLAATS, HERMAN, Aardverschuivingen in het Indonesische denken over grondenrecht; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 41-68.

SLAATS, HERMAN & KAREN PORTIER, Vrouwenemancipatie en recht in Indonesië; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 71-85

Solanke, Iyiola, Lawyers, Networks and EU Race Equality Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 87-112.

SPIERENBURG, PIETER, Moord in de menswetenschappen. Trends in levensdelicten als onderwerp binnen de strafrechtsgeschiedenis; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 13-28

SPIERTZ, H.L.J., Een kerkhofdans van hersenschimmen: geschiedenis, mythe en recht op Bali; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 7-30

SPIERTZ, JOEP & MELANIE G. WIBER, The bull in the China Shop. Regulation, property rights and natural resource management: an introduction, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 1-16.

Stamhuis, Jellienke, Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van Shell, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 5-43.

Stoter, Suzan en Nick Huls, Regeldruk. De wrange nasmaak van onderhandelend wetgeven. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 135-148

Stout, Mark, Regulatory Entrepreneurs and the Commission. The Case of the DG Environment. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 37-64.

STRIJBOSCH, FONS, In Memoriam Geert van den Steenhoven, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 79-92

STROWEL, ALAIN, De economische analyse van de intellectuele rechten: een les voor de jurist?; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 179-202

STUTTERHEIM, ROELF H., Consumentenrecht anno 1992: Recht voor de consument of recht voor de markt?; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 63-71

TAEKEMA, SANNE, Pragmatisme en privaatrecht: een op waarden gerichte benadering. 17/2 (2002) p. 33-43

Tans, Olaf, De fictie van de constitutie. 2009/1 This contribution seeks to explain our commitment to the ambition to establish constitutional government, given the fact that this ambition appears to be un-successful. As for the latter, it is argued that the constitutional ambition is un-successful in that it is based on the idea of legal closure, whereas the practice of constitutional decision-making shows a continuous failure to establish such closure. To explain why political communities are nevertheless drawn to the constitutional ambition, this contribution defends that the idea of the constution as a governing normative framework functions as a useful fiction. This fiction, so the argument goes, facilitates a certain kind of public debate that enables political communities to express their collective identity.

Tans, Olaf, De discursieve constructie van recht. Bijdrage aan een evolutietheorie van juridische kennis, jg 25 (2004) nr 1, p. 43-60.

TERPSTRA, JAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR, Criminaliteit en maatschappelijke achterstand; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 37-55

TRAPPENBURG, MARGO & JOOP VAN HOLSTEYN, The Quest for Limits, Law and Public Opinion on Euthanasia in the Netherlands; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p.109-127

TREIBER, HUBERT, Die (Wieder-)Geburt der nationalsozialistischen “Volksgemeinschaft” aus dem Geist der deutschen Rechtsgeschichte – Eine Skizze, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 93-108

VANDENBRANDE, KATELIJNE & ANN DUYSTERS, De activiteit van de erflater; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 67-78

Vanderveen, Gabry, Analogies between two research areas: crime as just another hazard. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 79-92.

VEEN, R.J. VAN DER, Uitvoering van beleid. Een beschouwing over onderzoek naar de uitvoering van wet- en regelgeving in Nederland, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 14-17

VELDE, M. VAN DER, Cow tourism: an analysis of quantitative management of milk production and law in the European Community; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 57-68

VELDMAN, A., The rule of power. The implementation of equal employment opportunity law in a corporate setting; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 69-86

Velthoven, Ben van, Over emotionele eigendomsrechten, dure advocaten en afhakende gynaecologen. Signalement Journal of Empirical Legal Studies 2008. 2009 nr 1

Velthoven, Ben van, Economische groei en institutionele context. 2005/2 pp 27-51.

VELTHOVEN, BEN VAN & PETER VAN WIJCK, De economie van civiele geschillen: rechtsbijstand versus no cure no pay, Jrg 18, (1997), nr. 1, p. 18-52

VERBERK, M.P., Het gemengde succes van de Rechtseenheidskamer. Over behoorlijke rechtspleging en rechtseenheid in de vreemdelingenrechtspraak; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 113-131

VERKUYTEN, MAYKEL, Identiteit en gemeenschappen, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 151-166

VERMEULEN, HAN F., Van adatrecht naar rechtsantropologie: In memoriam J.F. Holleman (1915-2001). Jg. 17 no 1 (2002), p. 43-57.

VERSCHRAEGEN, GERT, Een sociologie van de mensenrechten. De visie van Niklas Luhmann op mensenrechten. Jg. 17 no 1 (2002), p. 5-21.

VERWEY-JONKER, HILDA, Vrouwenemancipatie en recht; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 58-70

VEZZONI, CRISTIANO, Engineering Rights, The Legal Status and Social Practice of Advance Directives; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 67-92

Vezzoni, Christiano, De rol van de notaris bij opstellen van een schriftelijke wilsverklaring; jrg 24 (2003) nr 2, p, 41-62.

VISSCHER, LOUIS, De preventieve werking van het onrechtmatige-daadsrecht. Empirisch onderzoek naar de werking van aansprakelijkheidsregels. Jg. 17 no 1 (2002), p. 59-74.

Vos, Ellen, Vertrouwen creëren in het EU levensmiddelenbeleid. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 15-28

Vreede, William de, Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen: een geschiedenis van de interactie tussen zelfregulering en overheidsregulering, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 55-106.

VRIES, PAUL DE, De wet van de jungle. Rechtsbeginselen in diergedrag, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 56-74

VRIJ, ALDERT & FRANS WILLEM WINKEL, Culturele verschillen in spreekstijl van Surinamers en Nederlanders: de relatie tussen ‘zakelijkheid’ en ‘misleiding’ bij een politieverhoor; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 3-14

Vruggink, J., Het is ook maar een baan. Daders over spelers in het strafproces. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 53-64

Westerman, Pauline, Een nieuwe stijl van reguleren, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 33-52.

Weyers, Heleen, Smoking bans. Surfing the waves of a changing cultural norm. 2009 nr 1 Like surfers, legislators … who wish to change everyday social norms must wait for signs of a rising cultural support, catching it at just the right time… (Kagan and Skolnick 1993: 85) The empirical study of the relation between the way a law comes into being and its effectiveness in practice is an underdeveloped subject in the sociology of law. In this article this relation is studied with respect to smoking bans in the Netherlands. The focus is on private companies in general, with special atten-tion for Dutch cafés, bars, hotels and restaurants (where such a ban was re-cently introduced). Dutch smoking bans in private establishments were only enacted after the government was convinced of public support and after a period of self-regulation. This proved to be a good preparation. The general picture of the relation between the emergence and the effectiveness of smoking bans in Dutch hotels, restaurants etc. is much the same. However, there is one sector – bars, pubs and the like – in which the smoking ban has encountered problems. In this sector a fourth of the establishments refuse to comply. A question addressed in this article is whether the legislator acted too precipitously with respect to this sector. This is obviously the case: there is less public support for smoking bans in such establishments and there had not been a preparatory period of self-regulation.

WEYERS, HELEEN, Euthanasia: the Process of Legal Change in The Netherlands, The Making of the Requirements of Careful Practice; 2002/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 11-27

Weyers, Heleen, Van de redactie, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 1-4.

WIBER, MELANIE, G. & JOHN F. KEARNEY, Stinting the Commons: Property, Policy or Power Struggle? Comaring quota in the Canadian diary and fisheries sectors, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 145-166

WIERING, MARK, Agrarische intermediairs en de mobilisering van de mestregelgeving, Jrg 18, (1997), nr. 1, p. 53-67

WIERSINGA, HERMINE, A.A.G. Peters als leermeester. Een visie op het gebruik van Peters’ teksten in het Leids straf(proces)rechtelijk onderwijs; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 15-27

WIJCK, PETER VAN, Efficiëntie-effecten van schadevergoeding bij wanprestatie; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 69-82.

Willekens, Harry, Capitalism, Predictability, Formal Rationality and the Peculiarities of English Law. 2008 nr 3, 109.

WILLEKENS, HARRY, Culturele conflicten en vrouwenonderdrukking (repliek); jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 169-174

WILLEKENS, HARRY, Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen, Jrg. 18 (1997), nr. 3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen) p. 1-24

WILLEKENS, HARRY, Explaining Two Hundred Years of Family Law in Western Europe, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 59-94

WILTHAGEN, TON, Recht in een gesloten samenleving. Het debat over reflexief recht en autopoiesis; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 119-138

WITTEVEEN, WILLEM, Het recht van retoriek. Vijfentwintig aantekeningen; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 111-121

WOODMAN, GORDON F., Private rights for the public good? Agriculture, environment and ownership; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 27-40

Zeegers, Nicolle, Kan het bottom-up perspectief op zelfregulering nieuwe inzichten bieden in de regulering van de voortplantingstechnologie in Nederland, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 177-187.

ZIJDERVELD, A. C., Traditionele instituties en flexibele netwerken. Veranderende maatschappelijke verbanden, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 167-180

Zouridis, Stavros, Verstrikt in vertrouwen: vertrouwen als bestuurlijk kompas voor good governance. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 45-56

Gerecenseerde boeken 1990-2009

Anders, Gerhard (2005) Civil Servants in Malawi. Cultural Dualism, Moonlighting and Corruption in the Shadow of Good Governance. jg 27 (2006) nr 1, p 73-79 (Recensent Els Baerends)

BAERENDS, ELS A., The One-legged Chicken in the Shadow of Indebtedness. Indebtedness and Social Relationships among the Anufom in Northern Togo, 1994 433 p. ISBN 90 9006706-X, Diss. RUG; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 105-108 (recensent Anita Böcker)

Bakker, Erik de , De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie. Een rechtssociologische studie naar de regulering van sezoenarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland. Amsterdam: Aksant. Diss. UvA 2001. jrg 24 (2003) nr 2, p, 67-76 (Recensent Freek Bruinsma)

BAL, PETER, Dwangkommunikatie in de rechtszaal. Een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter. Gouda Quint BV, Arnhem 1988, 257 pp., Diss. UvA; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 79-86 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

BAVINCK, MAARTEN, One sea, three contenders. Legal pluralism in the inshore fisheries of the Coromandal Coast, India, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 101-109 (recensent Roland Brouwer).

BEDNER, A.W. Administrative Courts in Indonesia. A Socio-Legal Study. Kluwer 2001. Jg. 17 no 1 (2002), p. 93-97. (Recensenten Herman Slaats & Karen Portier)

BENDA-BECKMANN, F. VON & M. VAN DER VELDE, Law as a Resource in Agrarian Struggles. Wageningse Sociologische Studies no. 33, 1992, 319 pp., ISBN 90 6754 202 4; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 52-59 (recensent E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal)

BENDA-BECKMANN, F. VON, K. VON BENDA-BECKMANN & H. MARKS (red), Coping with insecurity; an ‘underall’ perspective on social security in the Third World, Focaal 22/23, 1994, 255 p. ISSN 09201297; jr. 17 (1996), nr. 2 (The role of Law in Natural Resource management), p. 177-184 (recensent Paul Minderhoud)

BENDA-BECKMANN, KEEBET VON, Transnationale dimensies van rechtspluralisme. Oratie EUR 1999; 17/2 (2002) p. 73-81 (recensent Agnes Schreiner)

BERENDS, MIEK, Geschilbeslechters: de advocatuur door een andere bril bekeken, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (Recensent F. Bruinsma).

BERGH, PROF. MR. G.C.J.J. VAN DEN, Signalement: De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan. Een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan; Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1994 (171 pp), met bibliografie; jrg.18 (1997), nr. 1, p. 100-108 (recensent H. Wiersinga)

Bladel, C.B.E., Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Boom Juridische Uitgevers. Diss. Utrecht 2002. jrg 24 (2003) nr 2, p, 77-82 (Recencent Alex Jettinghoff)

BLANKENBURG, E.H., Mobilisierung des Rechts: Eine Einführung in die Rechtssoziologie. Berlin, Springer 1995, 117 pp.; jrg 19 (1998), nr.1, p. 97-107 (recensent Rob Schwitters)

BÖCKER, ANITA, Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheidszorg? University Press, Amsterdam 1994, 241 p., Diss. Nijmegen; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 101-104 (recensent Govaert van den Bergh)

BÖCKER, ANITA & LILIAN CLERMONTS, Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen. Instituut voor Rechtssociologie, Nijmegen 1995, 177 pp., ISBN 90 71478-41-6; jrg. 18 (1997), nr. 1, 95-99 (recensent André van Montfort)

Boom, W.H. van en M.J. Borgers (red) (2004) De rekenende rechter. Van ‘Iudex Non Calculat’ naar actieve cijferaar? jg 27 (2006) nr 1, p 97-101 (Recensent Heico Kerkmeester)

BRAUN, MARIANNE, De prijs van de liefde. De eerste femi-nistische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis. Het Spinhuis, Amsterdam 1992, 443 pp., Diss. UvA; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 188-193 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

BROUWER, ROLAND, Planting Power. The Afforestation of the Commons and State For-mation in Portugal, Wageningen: Agricultural Uni-versity 1995, 349 pp. ISBN 90 5651 013 4; jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 67-69 (recensent Melanie P. Wiber)

BRUBAKER, WILLIAM ROGERS (red.), Immigation and the politics of citizenship in Europe and North America. The German Marshall Fund of the United States, University Press of America, Lanham 1989, ISBN 0 8191 7428 9; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 141-148 (recensent Eric Heijs)

BRUIJN, MIRJAM DE & HAN VAN DIJK, Arid Ways: Cultural Un-derstandings of Insecurity in Fulbe Society, Central Mali. Proefschrift Land-bouwuniversiteit Wageningen, Thesis Publishers, Amsterdam 1995; jrg 19 (1998), nr.2, p. 102-108 (recensent Els Baerends)

BRUINSMA, FREEK, Kadirechtspraak in postmodern Nederland, inaugurele rede, Universiteit Utrecht, 7 november 1995, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1995(b); jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 117-137 (recensent N. F. van Manen)

BRUINSMA, FREEK, Korte Gedingen. Een rechtssociologisch verslag, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995(a); jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 117-137 (recensent N. F. van Manen)

Burns, Peter (2004) The Leiden Legacy. Concepts of Law in Indonesia. jg 26 (2005) nr 2, p 75-82 (recensent Wibo van Rossum)

CHABOT, B.E. Sterfwerk. De Dramaturgische blik op zelfdoding in eigen kring. Nijmegen: Sun 2001. Jg 17 no 1 (2002), p. 77-82 (recensent John Blad)

Dijck, Maarten van (2003) Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht. jg 25 (2004) nr 1, p. 85-89. (Recensent Gijs van Oenen)

Dijksterhuis,B.M. Rechters normeren de alimentatiehoogte, Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007). Leiden: Leiden University Press 2008, 245 pp., ISBN 978 90 8728 045 1; e-ISBN 978 90 4850 604 0. 2009 nr 1 door Jet Tigchelaar.

Doornbos, Nienke, De papieren asielzoeker, institutionele communicatie in de asielprocedure; bespreking door Niels van Manen in 2005/1, p. 83-92

Dorbeck-Jung, Bärbel (2003) Beelden over de wetgevingsadvisering van de Raad van State. Hoe wetgevingskwaliteit gemaakt wordt. jg 25 (2004) nr 2, p. 93-100. (Recensent André J. Hoekema)

Eijkman, Quirine A.M. , We Are Here to Serve You! Public Security, Police Reform and Human Rights Implementation in Costa Rica, Utrecht: Intersentia. School of Human Rights Research Series, Volume 24. xxii + 354 p. € 55. ISBN 978-90-5095-704-5. 2009 nr 1 door Ken Setiawan.

EIJSBOUTS, W.TH., Recht en toeval, Premissen van ‘het beleid’ in het licht van de feiten. Eigen uitg., Amsterdam 1989, 259 pp., ISBN 90 9003126 X, Diss. Leiden; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 60-65 (recensent André Hoekema)

ELFFERS, HENK, Income Tax Evasion: Theory and Measurement. Burger en Belastingen Serie, Kluwer, Delft 1991, 239 pp, ISBN 90 200 1431 5; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 66-71 (recensent Dick Ruimschotel)

Eshuis, R.J.J., Het recht in betere tijden, over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures. 2008 nr 2 p. 95, door Edwin de Jong.

FITZPATRICK, PETER, The Mythology of Modern Law. Routled-ge, Londen/New York 1992, 235 pp. incl. name/subject index, ISBN 0 415 04380 3; jrg.15 (1994), nr. 1, p. 69-75 (recensent Harry Willekens)

FOBLETS, MARIE-CLAIRE (red.), Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen?, Antwerpen/Apeldoorn: MAKLU, 1998, 476 pag., ISBN 90 6215 611 8; jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 75-82 (recensent Ruud Strijp)

FOQUÉ, R. & A.C. ‘T HART, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie. Gouda Quint & Kluwer, Arnhem/Antwerpen 1990, 501 pp., ISBN 90 6000 712 3; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 162-173 (recensent Frank van Ree)

FREITAG DRABBE KÜNZEL, GERALDIEN VON, Het recht van de sterkste, Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland; 2001/2 p. 87-90 (Recensent Derk venema)

FREVERT, UTE, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesell-schaft. C.H. Beck, München 1991. 375 pp., ISBN 3 406 35117 4; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 161-167 (recensent Agnes Schreiner)

Griffiths, John, Heleen Weyers & Maurice Adams, Euthanasia and law in Europe, (2008) Portland, Oregon: Hart Publishing, xxxiv + 595 pp. 2009 nr 2. (door Koen van Aeken)

GRIFFITHS, J. (red.), De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie (derde druk), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 3-11, 12-17 (recensenten Kees Schuyt; Koen van Aeken & J. van Houtte)

GRIFFITHS, JOHN, ALEX BOOD & HELEEN WEYERS, Euthanasia & Law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998; jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 87-101 (recensent Rob Schwitters)

Groenendijk, Kees, Een venijnig proces, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2008, 44 blz., ISBN 978 90 12 38062 1 (afscheidsrede) en Kees Groenendijk en Ashley Terlouw, Tussen onafhankelijkheid en hië-rarchie. De relatie tussen vreemdelingenrechters en de Raad van State, 2001-2007, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, 156 blz., ISBN 978 90 12 38137 6. 2009 nr 2 (door Freek Bruinsma)

Groot-Van Leeuwen, Leny de (2005) Rechters tussen staat en straat. De positie van de rechterlijke macht in de democratische rechtstaat. jg 27 (2006) nr 1, p 81-87 (recensent Albert Klijn)

GROOT-VAN LEEUWEN, LENY DE, PETER DE JONG, ROEL PIETERMAN, PAUL VAN SETERS (red.) Het gezag van de rechter, Amsterdam: SISWO 1994; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 109-115 (recensent Peter J. van Koppen)

GUNNINGHAM, NEIL, PETER GRABOSKY met DARREN SINCLAIR, Smart Regulation, designing environmental policy, Oxford UP 1998; 17/2 (2002) p. 83-89 (recensent Mark Wiering)

Halliday, Simon, Judicial Review and Comliance with Administrative Law; bespreking door Vina Wijkhuis, in 2005/1, p 97-102

Halliday, Simon & Patrick Schmidt, Human Rights Brought Home, Socio-legal Perspectives on Human Rights in the National Context; bespreking door Gert Verschraegen in 2005/1, p. 93-95

Hart, Betty de (2003) Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht. jg 25 (2004) nr 2, p. 101-104. (Recensent Nicolle Zeegers)

Hartendorp, R.C. Praktisch gesproken. Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming, Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008, 235 pp. en Rogier Hartendorp, Alledaagse rechtspraak: een pragmatische kijk op oordeels-vorming, Den Haag, Raad voor de rechtspraak, 2009, Rechtstreeks 2009/2, 51 pp., ISSN 1573-5322. 2009 nr 2. (door Pieter Ippel)

HAVINGA, T., Arbeidsbureau en collectief ontslag: een empirisch onderzoek naar het functioneren van de ontslagprocedure. Wolters-Noordhoff, Groningen 1989, Rechtswetenschappelijke Reeks, ix+325 pp., ISBN 90 01 37460 3; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 90-94 (recensent Paul van Seters)

Hertogh, Marc, De levende rechtsstaat. jrg 24/1 (2003) p. 71-78 (recensent André J. Hoekema).

HERTOGH, M.L.M., Consequenties van controle. De bestuurlijke doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de nationale ombudsman, ‘s-Gravenhage: VUGA, 1997, Reeks Bestuurlijke Verkenningen, afl. 42, 277 pp.; jrg. 20 (1999), nr.1, p. 99-108 (recensent Bernard Hubeau)

HOEKEMA A.J. & N.F. VAN MANEN, Typen van legaliteit. Recht en maatschappelijk orde in de twintigste eeuw, Deventer: Kluwer, 1994, 193 ISBN 90-268-2588-9; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 69-84 (recensent Erik de Bakker)

HOEKEMA, A.J., Legitimiteit door legaliteit, over het recht van de overheid. Ars Aequi Libri, Nijmegen 1991, 85 pp., ISBN 90-6916-099-4; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 72-75 (recensent L. Huyse & G. Van der Biesen)

Hoogendoorn, S.A. (2002) Toezicht in meervoud. Een bestuurskundig onderzoek naar het ontwerp en de werking van drie toezichtarrangementen. jg 25 (2004) nr 2, p. 77-83. (Recensent Mirjan van Heffen-Oude Vrielink)

HOUTTE, J. VAN, A. DUYSTERS & V. THIELMAN, Gebruik van recht in de zakenwereld; over juristen in grote industri’le onderne-min-gen, Leuven/Amers-foort: Acco 1995, 115 p. incl. literatuurlijst; jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 94-98 (recensent Floor Gras)

HOUTTE, J. VAN, V. THIELMAN & K. DE VALCK, De zakenwereld en de juri-dische dienstverlening, Leuven/Amersfoort: Acco 1996, 95 p. incl. literatuurlijst en 28 p. bijlagen met Franse en Neder-landse vragenlijsten en tabellen; jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 94-98 (Recensent Floor Gras)

Huberts, L.W.J.C. (2005) Overtredende overheden; op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden en L.W.J.C. Huberts en J.M. Nelen (2005) Corruptie in het Nederlands bestuur. jg 27 (2006) nr 1, p 89-95. (recensent Grat van den Heuvel)

Huls, Nick, Actie en reactie: een inleiding in de rechtssociologie. 2008 nr 2, p 79 door Marc Hertogh.

Huls, Nick (2004) Rechter, ken uw rechtspolitieke positie! jg 25 (2004) nr 2, p. 85-91. (Recensent Grat van den Heuvel.)

HULS, N.J.H. & H.D. STOUT (red.), Reflecties op reflexief recht. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, x+238 pp., ISBN 90-271-3533-9; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 76-87 (recensent Ton Wilhagen)

HULS, N.J.H., Make my day. Een rechtssociologische herwaardering van failissementswaarden, jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 115-119 (recensent N.F. van Manen)

HULS, NICK & VIVIAN SCHELLEKENS, ‘Je ziet de gaten in hun handen.’ De eerste ervaringen van rechtbanken en gerechtshoven met de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Utrecht: Lemma 2001; 17/2 (2002) p. 63-68 (recensent Marc Hertogh)

HUPPES-CLUYSENAER, E. Wetenschapsleer voor juristen, Deventer: Kluwer, 1994, 184 pp.; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 51-68 (recensent Harry Willekens)

HUPPES-CLUYSENAER, E., Waarneming en theorie. Naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap, diss. Amsterdam, 1995, 299 pp.; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 51-68 (recensent Harry Willekens)

HUYSE, LUC (met Christel Cuypers, Steven Dhondt, Marc Lens, Stephan Parmentier, Carine van Wanseele), De kleur van het Recht. Uitgeverij Kritak, Leuven 1989, 127 pp., ISBN 90 6303 291 9; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 95-98 (recensent B.P. Sloot)

JETTINGHOFF, ALEX, Het komt zelden voor. Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven. Maastricht 2001. jg. 17 no 1 (2002), p. 87-91. (Recensent Tetty Havinga)

JONG, H.M. DE, Norm en feit in de gemeente. Een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar het geldende recht in Nederlandse gemeenten. Diss. Universiteit Twente, Enschede 1988, 399 pp., ISBN 90-365-0200-4; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 81-89 (recensent F.A.J. Gras)

Jonkers, A.P. (2003) Diskwalificatie van wetgeving. De totstandkoming en uitvoering van de Wet evenredige arbeidsdeelname allochtonen. jg 25 (2004) nr 1, p. 79-83. (Recensent Bärbel Dorbeck-Jung)

KAGAN, ROBERT, Adversarial Legalism – The American way of Law en ROBERT KAGAN & LEE AXELRAAD (eds) Regulatory Encounters – Multinational Corporations and American Adversarial Legalism. Jg. 17 no 1 (2002), p. 83-86. (Recensent Erhard Blankenburg)

KANHAI, IRVIN & JOYCE NELSON (red.), Strijd om grond in Suriname. Paramaribo 1993, 199 blz., ISBN 99914 9565 7; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 61-68 (recensent Els A. Baerends)

KEIJSER, JAN WILLEM DE, Punishment and Purpose, From Moral Theory to Punishment in Action. Diss. UL. Amsterdam: Thela Thesis, 2000; 17/2 (2002) p. 59-62 (recensent Leny de Groot-van Leeuwen)

Keijser, J.W. de & H. Elffers (2004) Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De wisselwerking tussen rechter en samenleving. jg 25 (2004) nr 2, p. 85-91. (Recensent Grat van den Heuvel)

KLIJN, A., J. VAN DER SCHAAF & G. PAULIDES, De rechtsbijstandsubsidie herzien, Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de Rechtsbijstand; 2001/2 p. 69-85 (recensent Ben van Velthoven)

KLIJN, ALBERT, MARGARET OTLOWSKI & MARGO TRAPPENBURG, Regulating Physician-negotiated Death’ (themanummer RdW 2001); 17/2 (2002) p. 69-72 (recensent Henk J.J. Leenen)

KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN, De overtuigende wetgever; 2001/1 p. 103-108 (Recensent Helen Stout)

KNEGT, R., A.C.J.M. WILTHAGEN E.A., Toetsing van ontslag. De werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter en bedrijfsvereniging. Wolters-Noordhoff, Gronin- gen 1988, Rechtswetenschappelijke Reeks, x+344 pp., ISBN 90 01 47141 2; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 90-94 (recensent Paul van Seters)

KOCKEN, C.L.B., De hand van de notaris. Een rechtssociologisch onderzoek naar de onartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (recensent F. Bruinsma).

KOMTER, MARTHA, Dilemmas in the courtroom, A study of trials of violent crime in The Netherlands; 2001/1 p. 77-82 (recensent G. van den Bergh)

KOPPEN, P.J. VAN, DICK J. HESSING & GRAT VAN DEN HEUVEL, Lawyers on psychology and psychologists on law. Swets & Zeitlinger, Lisse 1988, 188 pp.; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 65-80 (recensent Otto W.M. Kamstra)

KRONMAN, ANTHONY T., The lost lawyer; failing ideals of the legal profession. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts/London England 1993, 422 pp.; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 151-156 (recensent A. Klijn)

Laclé, Zayènne D., Notabelen vernieuwen. Gevolgen van marktwerking in het notariaat. Deventer: Kluwer, 2007, 305 blz., ISBN 9789013049497. 2009 nr 1 door Joris Kocken.

Lange, Tesseltje de, Staat, markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006. 2008 nr 2, p. 105, door Corrie van Eijl.

Leest, Judith, Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007. Bespreking door Stavros Zouridis, 2008/1

LÖSCHPER, GABRIELLE, Bausteine für eine psychologische Theorie richterlichen Urteilens; 2001/1 p. 83-94 (recensent John Blad)

MACKOR, ANNE RUTH, Meaningful and rule-guided behaviour: a naturalistic approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences. Eigen uitg., Hilversum 1997, x+ 246 pp., Diss. RU Groningen; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 123-156 (recensent Liesbeth Huppes-Cluysenaer)

Malsch, Marijke, Mariken Visscher en Eric Blaauw, Stalking van bekende personen, jrg 24/1 (2003) p 79-82 (recensent Han Israëls)

MALSCH, MARIJKE, Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken. Swets & Zeitlinger, Lisse 1990 (vert. en bewerk. van diss. Leiden 1989: Lawyer’s predictions of juridical decisions: a study on calibrati-on of experts), ISBN 90 265 1052 7; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 95-103 (recensent N.F. van Manen)

MANEN, N.F. VAN, Rechtshulp in de buurt. Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken. Rechtswetenschappelijke Reeks, Wolters-Noordhof, Groningen 1989, 282 pp., Diss. UvA, ISBN 90-01-57060-7; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 148-161 (recensent Peter de Koning)

MANEN, N.F. VAN en R.H. STUTTERHEIM, Wie draagt de schade?, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 97-100 (recensent Roger J. van den Bergh).

MARIS, C.W., E. LISSENBERG, D.W.J.M. PESSERS, Recht en Liefde; Bundel Paul Scholten Instituut, UvA, naar aanleiding van de conferentie op 28 juni 1996, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1996, 119 pp.; jrg. 18 (1997), nr. 3, p. 161-164 (recensent M. Lambrechts)

MARKS, HANS, Knechten knechten. De ervaring en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baaksteenindustrie 1920-1970. Dventer: Gouda Quint 2000. Jg. 17 no 1 (2002), p. 99-105. (Recensent Jan Terpstra)

MARSEILLE, A.T., Voorspelbaarheid van bestuurs-handelen. Publicaties van de vakgroep Bestuurs-recht en Bestuurskunde Groningen, Kluwer, Deventer l993, 360 pp., Diss. Groningen; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 79-88 (recensent André Hoekema)

Massier, A.W.H., Van recht naar hukum; Indonesische juristen en hun taal 1915-2000; bespreking door Julia Arnscheidt in 2005/1, p 73-77

Meihuizen, Joggli (2003) Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. jg 26 (2005) nr 2, p 83-92. (Recensent Derk Venema)

MEIJS, P. & W. JANSEN, Eigendom tussen politiek en economie; naar een moderne opvatting van eigendom. Wolters-Noordhoff, Groningen 1989, 195 pp., ISBN 90 01 58410 1; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 73-78 (recensent Paul van den Hoven)

Mertz, Elizabeth, The Language of Law School. Learn-ing to ‘Think like a Lawyer’, Oxford University Press, 308 blz., 2007, ISBN 0-19-518310-X 2009 nr 1 door Freek Bruinsma.

MUDDE, E.C., Ziek in de zin der wet. De interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs; Diss. UvA, Sdu 1995 (Sinzheimer Sociale Mono-grafie’n) X + 230 pp. + literatuur, ISBN 90 54 09 1037; jrg. 18 (1997), nr. 2, p. 120-122 (recensent R. J. van der Veen)

ODEN, PETRA VAN, Voorkeursbeleid op lokaal niveau. Een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van maatregelen ter verbetering van de arbeidspositie van vrouwen bij de gemeentelijke overheid, diss. RUG, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993, 346 p. + 40 p. ISBN 9001661203; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 78-84 (recensent Albertine Veldman)

Oude-Vrielink, Mirjan, Geschilprocessen over geluidshinder van buren; jrg 24/1 (2003) p 83-86 (recensent Bram Peper)

PEPER, BRAM, FRANS SPIERINGS, WIEBE DE JONG, JOHN BLAD, STIJN HOGENHUIS & VANESSA VAN ALTENA, Bemiddelen bij conflciten tussen buren, Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met buurtbemiddeling in Nederland; 2001/1 p. 95-101 (Recensent Marieke Kleiboer)

Pieterman, Roel, De voorzorgcultuur, Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid, (2008) Den Haag: Boom ISBN 978-90-5454-996-3. 2009 nr 2. (door Rob Schwitters)

Pogany, I, The Roma Café, Human Rights and tthe Plight of the Romani People; bespreking door Joke Kusters in 2005/1, p. 79-82.

POOL, ROBERT, Vragen om te sterven, Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis. Rotterdam: WYT Uitgeef-groep, 1996, ISBN 90 6007 731 8; jrg. 19 (1998), nr.1, p. 71-79 (recensent Frank van Ree)

POSNER, ERIC, Law and Social Norms; 2001/2 p. 51-67 (Beschouwingen van Heico Kerkmeester naar aanleiding van het verschijnen van Posners boek)

PRADHAN, R. E.A. (red.), Water rights, conflict and policy; Proceedings of a workshop held in Kathmandu, Nepal, January 22-24 1996. Colombo (Sri Lanka): International Irrigation Management Institute, 1997, pp. xiv + 250, ISBN92-9090-185-3; jrg.20 (1999), nr.2, p. 83-86 (recensent Maarten Bavinck)

Pronk, P.A. (2004) De verborgen belastingdienst. De invloed vam administratieve lasten op de naleving van fiscale regelgeving door ondernemingen. jg 25 (2004) nr 2, p. 71-75. (Recensent Judith van Erp)

RASING, W.C.E., ‘Too Many People’. Order and Nonconfor-mity in Iglulingmiut social Process. Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Recht en Samenleving nr. 8), Nijmegen 1994, Diss. Nijmegen; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 89-100 (recensent Els A. Baerends)

REE, F.J.C. VAN, Over het vrije verkeer tussen individu, maatschappij en staat. Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. Glastra van Loon en J. ter Heide, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 105-113 (recensent M. Hildebrandt)

ROSSUM, WIBO VAN, (1998) Verschijnen voor de rechter. Hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal; jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 101-104 (recensent J.F. Nijboer).

ROUVEROY VAN NIEUW-AAL, E.A.B. VAN, Democratisch Avontuur in Togo: Tradi-tionele Leiders bekneld tussen Staat en Volk. Film. Filmotheek Afrika-Studiecentrum, Leiden 1992, filmnummer 331-27. 16mm, kleur, optisch geluid, 22 min., Nederlandstalig; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 89-96 (recensent Tjalling Halbertsma)

Sandt, Joris J. van de, Behind the Mask of Recognition; Defending autonomy and communal resource management in indigenous resguardos, Colombia. 2008 nr 2, p. 99, door Willem Assies.

SARAT, AUSTIN en WILLIAM L.F. FELSTINER, Divorce lawyers and their clients. Power and meaning in the legal process, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (recensent F. Bruinsma).

Sarat, Austin (2002) When the State Kills. Capital Punishment and the American Condition; jg 26 (2005) nr 2, p 65-73. (recensent Tom Daems)

SCHREINER, AGNES (red.), Wegbereiders voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, Deventer: Kluwer, 1994 pp. Xi + 135, zaken- en namenregister ISBN 90-268-2587-0; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 85-89 (recensent L. Laeyendecker)

SCHREINER, AGNES, HENNY BOUWMEESTER & ANNE VAN DOOREN, In de ban van het recht. Duizend & Een, Amsterdam 1991, 94 pp. + 25 afbn., ISBN 90-71346-14-5; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 139-141 (recensent Sjoerd Faber)

Schwitters, Rob (in samenwerking met: Anita Böcker, Leny de Groot-van Leeuwen, Tetty Havinga, Alex Jettinghof), Recht en samenleving in verandering: een inleiding in de rechtssociologie (tweede druk). 2008 nr 2, p 79 door Marc Hertogh.

Schwitters, R.J.S., Recht en samenleving in verandering. Deventer, Kluwer, 2000. jrg 24 (2003) nr 2, p, 83-87 (Recensent Freek Bruinsma)

SCHWITTERS, R.J.S., De risico’s van de arbeid: het ontstaan van de Ongevallenwet in sociologisch perspectief. Rechtsweten-schappelijke Reeks, Wolters-Noordhoff, Groningen 1991, 337 pp., ISBN 90-01-79636-2; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 88-96 (recensent F.A.J. Gras)

SETERS, PAUL VAN, Magnificent Places: Public Efforts to Protect Natu-ral Resources, Ph.D. thesis University of California, Berkeley 1988, niet gepubl., 485 pp.; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 76-78 (recensent Ben Sloot)

Siesling, Mirjam, Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken. Een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2006. Bespreking door Anita Böcker, 2008/1

SPIJKERBOER, T.P., Gender and refugee status, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 73-92 (recensent Fons Strijbosch).

STARR, JUNE & JANE F. COLLIER (red.) History and Power in The Study of Law. New Directions in Legal Anthropology. Cornell University Press, Ithaca/London 1989, pp. x+377+index, ISBN (gebonden) 0-8014-2113-6, (paperback) 0.8014-9423-0; jrg.11 (1990), nr. 1, p. 99-102 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

Stout, Helen, Weerbare waarden, borging van publieke belangen in nutssectoren. 2008 nr 2 p. 89, door Albertjan Tollenaar.

Strang, Heather (2002) Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice.; jg26 (2005) nr 2, p 65-73 (recensent Tom Daems)

STRIJBOSCH, F., Aan de grenzen van het rechtspluralisme. Over de sociale en juridische betekenis van migrantenrecht in Neder-land. Gerard Noodt Instituut (Recht en samenleving nr. 7), Nijmegen 1993, 41 pp.; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 79-88 (recensent P.W. Brouwer)

TAMANAHA, BRIAN Z., Understanding law in Micronesia, an interpretative approach to transplanted law, Studies in Human Society, vol 7. Leiden /New York/ Köln: E.J.Brill 1993; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 91-100 (recensent E.A. Huppes-Cluysenaer)

Terlouw, Ashley (2003) Uitspraak en afspraak. Samenwerking tussen vreemdelingenrechters bij ontbreken van hoger beroep. jg 25 (2004) nr 1, p. 73-77. (Recensent Bregje Dijksterhuis)

THE, ANNE-MEI, Vanavond om acht uur… Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1997, ISBN 90 313 2252; jrg. 19 (1998), nr.1, p. 71-79 (recensent Frank van Ree)

Ubink, Janine M., In the Land of the Chiefs. Customary Law, Land Conflicts and the Role of the State in Peri-Urban Ghana. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Leiden. Leiden University Press, 2008, 254 pp. ISBN 978 90 8728 041 3. 2009 nr 1 door Els Baerends

UILDRIKS, N, De normering en beheersing van politiegeweld, Sanders Instituut/ Gouda Quint 1997; jrg.19 (1998), nr. 2, p. 98-101 (recensent Peter Kruise)

VAKGROEP Rechtsfilosofie, Rechtssociologie en Rechtsinformati-ca RUG, Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. Ars Aequi Libri, Nijmegen 1992, tweede druk, x+809 pp., ISBN 90-6916-109-5; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 97-101 (recensent Roel Pieterman)

VEEN, R.J. VAN DER, De sociale grenzen van beleid: een onder-zoek naar de uitvoering en effecten van het stelsel van sociale zekerheid. Leiden: Stenfert Kroese, 1990, xii + 264 pp., ISBN 90 207 1979 3; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 87-94 (recensent Robert Knegt)

VELDMAN, A., Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink, 1995, 432 pp.; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 68-77 (re-censent Harry Willekens)

VERKRUISEN, W.G., Dissatisfied patients: Their Experiences, In-ter-pretations and Actions. Proefschrift RUG, Groningen 1993; jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 86-96 (recensent Heleen F.P. Ietswaart)

VINKE, H., Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden scha-de, proefschrift UvA, Sdu 1997 (Sinzheimer Sociale Monografie’n), 213 pp.; jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 91-96 (recensent L.T. Visscher)

WEILENMANN, MARKUS, Burundi: Konflikt und Rechtskonflikt. Eine rechtsethnologische Studie zur Konfliktregelung der Gerichte. Vorwort von Franz von Benda-Beckmann. Frankfurt/M.: Brandes-Apsel 1997 (series: wissen & praxis, vol. 74); pp. X + 468; ISBN 3-86099-275-9; jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 82-89 (recensent Trutz von Trotha)

Werken aan behoorlijkheid. De Nationale ombudsman in zijn context. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007. Bespreking door Heleen Weyers, 2008/1

WIERING, MARK, Controleurs in context, Handhaving van mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen; 2001/2 p. 91-93 (Recensent Romke van der Veen)

Wiersinga, H.C., Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces. Den Haag: Booom Juridische Uitgevers. Diss Leiden 2002. jrg 24 (2003) nr 2, p, 89-92. (Recensent Jogchum Vrielink)

WILTHAGEN, A.C.J.M., Het overheidstoezicht op de arbeidsomstandigheden, een onderzoek naar het functioneren van de arbeidsinspectie. Rechtswetenschappelijke reeks, Wolters-Noordhoff, Groningen 1993, 289 pp., ISBN 90 01 95240 2; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 101-108 (recensent Rob Schwitters)

WITTEVEEN, WILLEM J. en WIBREN VAN DER BURG, Rediscovering Fuller. Essays on implicit laws and institutional design, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 93-99 (recensent Pieter Ippel).

WITTEVEEN, W.J., P. VAN SETERS & G. VAN ROERMUND (red.), Wat maakt de wet symbolisch? Tjeenk Willink, Zwolle 1991, 253 pp., ISBN 90- 271-3330-1; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 142-147 (recensent A. Jettinghoff)

YESILGÖZ, YÜCEL, Allah, Satan en het recht; communicatie met Turkse verdachten. Arnhem: Gouda Quint, 1995, vii+233 blz.; jrg.19 (1998), nr. 1, p. 81-83 (recensent Govaert van den Bergh)

Themanummers vanaf 1999

Het themanummer van 2011 is Transnationalisme en stond onder redactie van Jaap van der Kloet, Betty de Hart en Tetty Havinga.

Het themanummer van 2010 is Zorg en recht onder redactie van Bert Niemeijer en Nick Huls.

Het themanummer van 2009 is Legal Anthropology from the Low Countries en stond onder redactie van Anita Böcker, Wibo van Rossum en Heleen Weyers.

Het themanummer van 2008 is Legality, Legitimacy and Modernity; Reconsidering Max Weber’s Concept of Domination Edited by Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Robert Knegt and Oliver W. Lembcke. Het is gerecenseerd in het Zeitschrift für Rechtssoziologie 31 (2010), Heft 1.

Het themanummer van 2007 heeft als titel Explorations in Legal Cultures en stond onder redactie van Fred Bruinsma en David Nelken. Een review verscheen in 2009 nr 1 van de Law and Society Review.

Het themanummer van 2006 stond onder redactie van Bärbel Dorbeck-Jung en Mirjan Oude Vrielink-van Heffen. De titel is Op weg naar bruikbare regulering.

Het themanummer van 2005 is in het voorjaar van 2006 verschenen. Het heeft als titel Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance en stond onder redactie van Roel Pieterman, Paul Dekker en Henk Elffers.

Het themanummer van 2004 is In Lawyers’ Circles en is geredigeerd door Alex Jettinghoff.

Het themanummer van 2003 is getiteld Zelfregulering. Het is geredigeerd door Heleen Weyers.

Het themanummer van 2002 is geredigeerd door Marijke Malsch en heeft als titel De burger in de rechtspraak. Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers.

Het themanummer van 2001 is getiteld Regulating Physician-Negotiated Death, onder redactie van Albert klijn, Margaret Otlowski en Margot Trappenburg.

Het themanummer van 2000 is getiteld Na de uitspraak, onder redactie van Marc Hertogh en Leny de Groot-van Leeuwen.

Het themanummer van 1999 is getiteld Onverzoenlijkheid, onder redactie van Joris Kocken en Agnes Schreiner.

Nummers die digitaal beschikbaar zijn

RdW2009-3 Legal Anthropology from the Low Countries RdW2009-2 RdW2009-1 RdW2008-3-LegalityLegitimacyandModernity-Weber RdW2008-2 RdW2008-1 RdW2007-3-ExplorationsinLegalCultures RdW2007-2 RdW2007-1 RdW2006-3-Opwegnaarbruikbareregulering RdW2006-2 RdW2006-1 RdW2005-3-VeiligheidVertrouwenenGoodGovernance RdW2005-2 RdW2005-1 RdW2004-3-In Lawyers’ Circles – Lawyers and European Legal Integration RdW2004-2 RdW2004-1 RdW2003-3-Zelfregulering RdW2003-2 RdW2003-1 RdW2002-3-De burger in de rechtspraak. Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers RdW2002-2 RdW2002-1 RdW2001-3-Regulating Physician-Negotiated Death RdW2001-2 RdW2001-1 RdW2000-3-Na de uitspraak Gevolgen van geschillenbeslechting RdW2000-2 RdW2000-1 RdW1999-3-Onverzoenlijkheid RdW1999-2 RdW1999-1 RdW1998-3-Over de grenzen van gemeenschappen, gemeenschap staat en recht RdW1998-2 RdW1997-3-Hetgezinsrechtindesocialewetenschappen RdW1997-2 RdW1989-1 NNR85-2 NNR85-1 NNR84-2 NNR84-1 NNR83-2 NNR83-1 NNR82-2 NNR82-1 NNR81-2 NNR81-1 NNR80-2 NNR80-1 NNR79-1

Universiteiten en onderzoekscentra

Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus Centrum voor Recht en Samenleving

Radboud Universiteit Nijmegen Centrum voor Migratierecht Rechtssociologie

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Antwerpen

Universiteit van Tilburg

Wageningen University

Universiteit Maastricht

Universiteit Leiden

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Utrecht

Universiteit Twente

Open Universiteit

Katholieke Universiteit Leuven

Vrije Universiteit

Institute of Social Studies

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Verwey-Jonker Instituut

Workshop VSR-VWR Workshop De VSR-VWR studiedag heeft als thema “New Perspectives on Active Learning and Teaching in Legal Education” en vindt plaats vrijdag 3 november. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om niet alleen te participeren, maar ook een bijdrgae te leveren. Zie de

28 juni 2017 Uncategorized Save the Date! Hierbij een korte aankondiging van 3 aankomende evenementen (mede) georganiseerd door de VSR. Houd ruimte vrij in de agenda voor: 7 september: Seminar on academic Activism, georganiseerd door de VSR en NVC, met een lezing door Prof. Tony Platt, “Trumpery,

20 juni 2017 Uncategorized Save the Date! Hierbij een korte aankondiging van 3 aankomende evenementen (mede) georganiseerd door de VSR. Houd ruimte vrij in de agenda voor: 7 september: Seminar on academic Activism, georganiseerd door de VSR en NVC, met een lezing door Prof. Tony Platt, “Trumpery,

20 juni 2017 lezing Final Social-Legal Lecture, 16-06, Barbara Ooomen: Realizing rights: people, politics and place Human rights are under pressure these days, with critics questioning their relevance, legitimacy and effectiveness. At the same time, the worldwide appeal of this ‘global moral lingua franca’ remains remarkable. In this lecture, Barbara Oomen shows how human rights research

8 juni 2017 lezing Final Social-Legal Lecture, 16-06, Barbara Ooomen: Realizing rights: people, politics and place Human rights are under pressure these days, with critics questioning their relevance, legitimacy and effectiveness. At the same time, the worldwide appeal of this ‘global moral lingua franca’ remains remarkable. In this lecture, Barbara Oomen shows how human rights research

8 juni 2017 Uncategorized 2017 Law & Society Meeting: Europe based scholars event, hosted by VSR. VSR Members attending 2017 Law & Society Annual Meeting You are welcome to attend an evening mixer for European Law & Society scholars. This event, hosted by the VSR, seeks to offer an opportunity for Europe-based scholars to get together

28 mei 2017 Uncategorized 2017 Law & Society Meeting: Europe based scholars event, hosted by VSR. VSR Members attending 2017 Law & Society Annual Meeting You are welcome to attend an evening mixer for European Law & Society scholars. This event, hosted by the VSR, seeks to offer an opportunity for Europe-based scholars to get together

28 mei 2017 seminar Seminar: The Sustainable Development Goals and Human Rights: Synergies or Tensions? Date: 29 May Time: 10.00-13.30 hrs. Venue: ISS, Kortenaerkade 12 2502 LT The Hague INFAR-SDG_Seminar_INVITATION room 4.1 For more information, see the flyer attached.

25 mei 2017 seminar Seminar: The Sustainable Development Goals and Human Rights: Synergies or Tensions? Date: 29 May Time: 10.00-13.30 hrs. Venue: ISS, Kortenaerkade 12 2502 LT The Hague INFAR-SDG_Seminar_INVITATION room 4.1 For more information, see the flyer attached.

25 mei 2017 seminar Joint research seminar: Challenges to the Rule of Law in Europe Challenges to the Rule of Law in Europe Wednesday, 31 May 2017 from 15:30 h until 17.45 h Erasmus School of Law, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, Sanders Building, Room 0-12. See the flyer attached for more information: Invitation Challenges to

25 mei 2017 seminar Joint research seminar: Challenges to the Rule of Law in Europe Challenges to the Rule of Law in Europe Wednesday, 31 May 2017 from 15:30 h until 17.45 h Erasmus School of Law, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, Sanders Building, Room 0-12. See the flyer attached for more information: Invitation Challenges to

25 mei 2017 vacature 2-3 PhD candidates in Sociology of law Lund University, Sociology of Law Department Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 42 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are

21 mei 2017 vacature 2-3 PhD candidates in Sociology of law Lund University, Sociology of Law Department Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 42 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are

21 mei 2017 conference NVC Congres 2017 Op 15 eOverzicht NVC congres programma 2017n 16 juni zal de Nederlandse Vereniging voor Criminologie haar jaarlijkse congres houden in de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, het Kamerlingh Onnes Gebouw. Dit jaar is het thema ‘Criminologie en de Praktijk’. We

21 mei 2017 conference NVC Congres 2017 Op 15 eOverzicht NVC congres programma 2017n 16 juni zal de Nederlandse Vereniging voor Criminologie haar jaarlijkse congres houden in de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, het Kamerlingh Onnes Gebouw. Dit jaar is het thema ‘Criminologie en de Praktijk’. We

21 mei 2017 Uncategorized Jaarvergadering 2017 VSR congres: Empirical Legal Studies, Fad, Feud or Fellowship, 19 / 20 januari 2017 Op 19 en 20 januari was campus Woudestein te Rotterdam het décor voor het jaarcongres van de VSR. Het thema was de opkomst van de ‘Empirical

15 mei 2017 Uncategorized Jaarvergadering 2017 VSR congres: Empirical Legal Studies, Fad, Feud or Fellowship, 19 / 20 januari 2017 Op 19 en 20 januari was campus Woudestein te Rotterdam het décor voor het jaarcongres van de VSR. Het thema was de opkomst van de ‘Empirical

15 mei 2017 seminar Seminar ’De opleiding van juristen in Nederland: een T-shaped lawyer met civiel effect?’ (Seminar) Datum: vrijdag 2 juni 2017 Tijd: 14:00 tot 17:30 Locatie: CPO-zaal, Grotius-gebouw, Radboud Universiteit Nijmegen Spreker: diverse sprekers, o.a. Bald de Vries, Danielle Boks, Joseph Fleuren, Dario Dzananovic Beschrijving: Ter gelegenheid van het afscheid van Miek Laemers van de rechtenfaculteit

15 mei 2017 seminar Seminar ’De opleiding van juristen in Nederland: een T-shaped lawyer met civiel effect?’ (Seminar) Datum: vrijdag 2 juni 2017 Tijd: 14:00 tot 17:30 Locatie: CPO-zaal, Grotius-gebouw, Radboud Universiteit Nijmegen Spreker: diverse sprekers, o.a. Bald de Vries, Danielle Boks, Joseph Fleuren, Dario Dzananovic Beschrijving: Ter gelegenheid van het afscheid van Miek Laemers van de rechtenfaculteit

15 mei 2017